dr Małgorzata Lachowska
dr Małgorzata Lachowska

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej pedagogika. Specjalistka w zakresie terapii uzależnień, resocjalizacji i profilaktyki społecznej. Magister filologii rosyjskiej.

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (obecnie: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Politechniki Świętokrzyskiej oraz WSAP w Kielcach.

Wieloletni wykładowca akademicki, autorka artykułów i publikacji naukowych. Uczestniczka i referentka konferencji o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Ukończyła wiele kursów dotyczących profilaktyki uzależnień oraz pedagogiki.

Współpracownik jednostek zajmujących się pomocą społeczną, takich jak: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach. Inspektor w Referacie Profilaktyki i Ochrony Zdrowia w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce.