prof. dr hab. Roman Backer
prof. dr hab. Roman Backer

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2001 roku otrzymał stopień doktora habili­towanego nauk humanistycznych z zakresu nauk o polityce, w 2008 roku – tytuł profesora.

Prezes Polskie­go Towarzystwa Nauk Politycznych i członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Pełnił funkcję dyrek­tora Instytutu Politologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie kieruje tamtejszą Katedrą Teorii Polityki na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych. 1 września 2009 roku objął stanowisko Dziekana Wydziału. W pracy naukowej zajmuje się m.in. teorią polityki, zjawiskiem totalitaryzmu, przekształcenia­mi polskiego systemu politycznego, współczesną rosyjską myślą po­lityczną i systemem politycznym Rosji.