Polityka ochrony prywatności Serwisu www.studia-online.pl


§ 1. Ochrona danych osobowych użytkowania

Administrator Serwisu www.studia-online.pl robi wszystko, aby korzystanie z Serwisu było najwygodniejsze dla jego zarejestrowanych użytkowników i wiązało się z jak najmniejszymi uciążliwościami. Korzystanie z Serwisu www.studia-online.pl może wiązać się z udostępnieniem danych osobowych użytkownika w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usługi.

Administrator Serwisu zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom Serwisu www.studia-online.pl realizację uprawnień wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.).


§ 2. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika Serwisu

1.  Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych umieszczonych w Serwisie jest:

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, adres siedziby: plac Powstańców Śląskich 1/201, 53-329 Wrocław, wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez ministra właściwego do spraw edukacji i nauki pod numerem 208, NIP: 7952214640, REGON 651432712. Kontakt z Administratorem danych osobowych umieszczonych w Serwisie możliwy jest telefonicznie: tel. +48 22 602 01 10 (koszt połączenia: opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta użytkownik lub mailowo, pod adresem e-mail: kontakt@studia-online.pl

2.  Cele przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe w celu prawidłowego świadczenia usług edukacyjnych oraz usług wspomagających te usługi, dla celów marketingowych i statystycznych, rozliczenia umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu, a także do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

3.  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • zawarcie i realizacja umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 • realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności obowiązek przechowywania dokumentów przez określony czas, wyznaczony przepisami prawa, przekazywania wymaganych przepisami prawa danych do odpowiednich systemów, w tym Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on;

 • uzasadniony interes prawny Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w szczególności realizacja działań z zakresu marketingu bezpośredniego, dochodzenie roszczeń, prowadzenie statystyk;

 • zgoda Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku korzystania z newslettera, w przypadku korzystania z plików cookies, realizacji kształcenia według indywidualnego toku kształcenia.

4.  Okres przetwarzania danych osobowych:

 • Newsletter – do czasu wypisania z subskrypcji (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • cele marketingowe i statystyczne – do czasu realizacji celów, dla których zostały zebrane lub do czasu wcześniejszego zgłoszenia sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f RODO) lub do czasu wycofania zgody, w tym poprzez zmianę ustawień przeglądarki;

 • realizacja usług edukacyjnych, usług wspomagających te usługi zgodnie z zawartą umową oraz właściwymi przepisami prawa, w tym obowiązkowa archiwizacja danych przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów, przepisów prawa podatkowego lub do czasu przedawnienia roszczeń, w przypadku prowadzenia rozliczeń związanych z zawartą umową.

5.  Prawa użytkowników w związku z przetwarzaniem danych:

 • prawo dostępu do treści danych,

 • prawo do sprostowania danych,

 • prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w celu realizacji umowy,

 • usunięcia danych w warunkach przewidzianych w art. 17 RODO,

 • ograniczenia przetwarzania danych w warunkach przewidzianych w art. 18 RODO,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora,

 • cofnięcia zgody z tym, że przetwarzanie dokonane przed cofnięciem będzie w pełni legalne,

 • skargi do organu nadzorczego, jeśli użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

6.  Sposób przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym analizy aktywności i informacji o użytkowniku odbywa się również w ramach profilowania, czyli zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w celu prezentacji reklam ogólnych, ofert czy promocji (rabatów), dotyczących produktów lub usług Administratora oraz jego partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań konkretnego podmiotu (bez wpływania istotnie na jego decyzje).

7.  Udostępnienie danych osobowych

W przypadku określonych kierunków studiów oraz innych usług edukacyjnych lub ich wspomagających – zgodnie z Regulaminem Serwisu – dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom świadczącym usługi za pośrednictwem Serwisu. Udostępnienie danych osobowych, w szczególności przekazanych w ramach formularza rejestracyjnego może być konieczne do realizacji ewentualnych usług czy też korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu, zgodnie z Regulaminem. W przypadku udostępnienia, podmioty te będą one odrębnymi administratorami danych osobowych w związku z realizacją danej usługi (prowadzenia określonego kierunku studiów, innych usług edukacyjnych lub ich wspomagających).

Dane osobowe mogą być także udostępnianie podmiotom dzięki którym zapewniany jest najwyższy standard świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, w tym na podstawie współpracy z konkretnymi usługodawcami np. dostawca usług przechowywania danych, dostawca narzędzi wykorzystywanych w nauczaniu zdalnym lub podwykonawcami. Takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe mogą również zostać przekazane organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W związku z korzystaniem z mediów społecznościowych oraz nowoczesnych narzędzi marketingowych, dane osobowe mogą być udostępniane dostawcom takich narzędzi: m.in. Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, Google a także obsługującym Administratora agencjom marketingowym. W przypadku zamieszczenia ewentualnych odnośników do innych stron WWW w serwisie Administratora, po przejściu na te strony zalecane jest zapoznanie się z polityką prywatności tych stron. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony danych przyjęte w ramach tych serwisów.

W przypadku zamieszczenia ewentualnych odnośników do innych stron WWW w serwisie Administratora, po przejściu na te strony zalecane jest zapoznanie się z polityką prywatności tych stron. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony danych przyjęte w ramach tych serwisów. 


§3. Pliki cookies

Serwis może wykorzystywać tzw. cookies, tj. pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika Serwisu, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika Serwisu. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku, co umożliwia użytkownikom Serwisu pełną kontrolę nad operacjami związanymi z wykorzystaniem tych plików. Serwis posiada odrębną Politykę Plików Cookies dostępną pod adresem www.studia-online.pl/cookie.


§ 4. Bezpieczeństwo plików w Serwisie

Wszystkie publikowane treści sprawdzane są na bieżąco przez Administratora Serwisu pod kątem ochrony przed wirusami i szkodliwym oprogramowaniem. Administrator Serwisu rekomenduje każdemu użytkownikowi Serwisu korzystanie z najnowszych wersji systemów antywirusowych, w celu uniknięcia potencjalnego niebezpieczeństwa jakie zawsze, pomimo dołożenia należytych starań przez Administratora Serwisu, wiąże się z korzystaniem z sieci Internet.

Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, chronić je w szczególności przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, stosując w tym celu odpowiednie środki bezpieczeństwa. 


§ 5. Przekazywanie danych poza EOG

Przetwarzając dane osobowe Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane przetwarzane były na terenie EOG. W przypadku konieczności korzystania z dostawców mających siedzibę poza EOG, transfer danych będzie się odbywał na podstawie mechanizmów legalizacyjnych i zgodnie z obowiązkami przewidzianymi w Rozdziale V RODO.


Wszelkie zmiany do niniejszej Polityki wchodzą w życie z chwilą udostępnienia jej zmienionej treści na stronie internetowej Serwisu.