Polityka ochrony prywatności Serwisu www.studia-online.pl


§ 1. Ochrona danych osobowych użytkowania

Administrator Serwisuwww.studia-online.pl robi wszystko, aby korzystanie z Serwisu byłonajwygodniejsze dla jego zarejestrowanych użytkowników i wiązało się z jaknajmniejszymi uciążliwościami. Korzystanie z Serwisu www.studia-online.pl może wiązać się z udostępnieniem danychosobowych użytkownika w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usługi.

Administrator Serwisu zapewniawszystkim zarejestrowanym użytkownikom Serwisu www.studia-online.pl realizację uprawnień wynikających z rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnerozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danychosobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.).

§ 2. Przetwarzanie danychosobowych użytkownika Serwisu

1.  Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych umieszczonych wSerwisie jest:

1)  Wyższa SzkołaKształcenia Zawodowego, adres siedziby: plac Powstańców Śląskich 1/201, 53-329Wrocław, wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez ministrawłaściwego do spraw edukacji i nauki pod numerem 208, NIP: 7952214640, REGON 651432712;

2) w przypadku określonych kierunków studiów – zgodnie z Regulaminem Serwisu–administratorem danych osobowych w związku z realizacją danej usługi(prowadzenia określonego kierunku studiów) pozostaje podmiot szczegółowowskazany w tym Regulaminie – któremu to podmiotowi Wyższa SzkołaKształcenia Zawodowego umożliwia świadczenie usług za pośrednictwem jej Serwisu- a niniejsza Polityka i zawarte w niej informacje dotyczą i mają zastosowanie takżedo przetwarzania danych osobowych przez ten podmiot – w takim przypadku przezadministratora danych należy rozumieć także wskazany w zależności odkierunku studiów podmiot określony w Regulaminie.

Kontakt z Administratorem danych osobowychumieszczonych w Serwisie możliwy jest telefonicznie: tel. +48 22 602 01 10 (koszt połączenia: opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne,zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta użytkownik lub mailowo,pod adresem e-mail: kontakt@studia-online.pl

2.  Dane osobowe i cele przetwarzania

Dla bezpieczeństwa użytkowników Serwisu liczba danych osobowychpotrzebnych do korzystania z Serwisu jest ograniczona do danychniezbędnych do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, celówmarketingowych i statystycznych, reklamy, badania rynku orazzachowań i preferencji użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań napotrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Serwisie, celów analizy aktywności i informacji  o użytkowniku i prezentacji ofert dostosowanych pod użytkownikaoraz celów technicznychzwiązanych z prawidłowym i niezakłóconym działaniem Serwisu, rozliczenia umowyzawartej za pośrednictwem Serwisu, ustalenia, dochodzenia lub obrony przedewentualnymi roszczeniami. Niezbędne dane, w tym przekazane w ramach formularzarejestracyjnego, obejmują w szczególności: 

· imię i nazwisko użytkownika Serwisu,

· adres zamieszkania lub pobytu,

· adres e-mail,

· numer telefonu

· numer PESEL

· inne dane wskazane w RegulaminieSerwisu.

W przypadku nabywania konkretnych usług oferowanychprzez Serwis może zajść konieczność udostępnienia dodatkowych danych osobowych,w szczególności, jeśli wynika to z przepisów obowiązującego prawa.

Udostępnienie danych osobowych, w szczególnościprzekazanych w ramach formularza rejestracyjnego jest dobrowolne, natomiast możebyć konieczne do realizacji ewentualnych usług czy też korzystania z określonychfunkcjonalności serwisu, zgodnie z Regulaminem.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

· zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO– „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danychosobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów” – gdy ma tozastosowanie, w szczególności w przypadku prowadzenia działań marketingowych;

· umowa – art. 6 ust. 1 lit. b RODO– „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której danedotyczą, przed zawarciem umowy” – realizacja umowy zawartej z użytkownikiem;

· obowiązek wynikający z przepisówprawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – „przetwarzanie jest niezbędne dowypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze” – w szczególnościobowiązek przechowywania dokumentów przez określony czas, wyznaczony przepisamiprawa;

· uzasadniony interes – art. 6 ust.1 lit. f RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnieuzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mająinteresy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagająceochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jestdzieckiem” –  w szczególnościdochodzenie roszczeń, cele statystyczne.

4.  Okres przetwarzania danych osobowych:

· Newsletter – do czasu wypisania zsubskrypcji (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO);

· reklama,badanie rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników z przeznaczeniem wynikówtych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Serwisie,analiza aktywności i informacji o użytkowniku w celuprezentacji ofert dostosowanych pod niego oraz cele techniczne związane z prawidłowym i niezakłóconym działaniem Serwisu– do czasu realizacji celów, dla których zostały zebrane (podstawa prawna: 6ust. 1 lit. a, f RODO);

· cele marketingowe i statystyczne- do czasu realizacji celów, dla których zostały zebrane (podstawa prawna: 6ust. 1 lit. a RODO);

· realizacja usług edukacyjnych iarchiwizacja danych (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO) przezokres:

-50 lat zgodnie z par. 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i SzkolnictwaWyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów,

-25 lat jeśli dokumentacja dotyczy studiów podyplomowych,

-rozliczenie umowy – przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego lub doczasu przedawnienia roszczeń,

-okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w przypadku innych usługedukacyjnych (np. szkoleń),

· weryfikacja osiągniętych efektówuczenia się określonych w programie studiów – w trakcie transmisji  przez okres realizacji zadania na podstawieart. 76a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym inauce, (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b, c RODO);

· korzystanie z zasobów zbiorówbiblioteki i korzystania z czytelni – niezwłocznie po ukończeniu studiów przezużytkownika (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b, c RODO);

· zapewnienie pomocy osobom zniepełnosprawnością warunków w procesie przyjmowania na studia oraz w celuodbywania kształcenia (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a, c RODO);

· ustalenie roszczeń, obrony przednimi i ich dochodzenie – do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeńokreślonymi przepisami prawa (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a, f RODO).

5. Prawaużytkowników w związku z przetwarzaniem danych: prawo dostępu do treści  danych, prawo do sprostowania danych, usunięcia danych(jeżeli: użytkownik wycofa  zgodę naprzetwarzanie danych osobowych, dane osobowe użytkownika przestaną byćniezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, użytkownikwniesie sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych, użytkownikwniesie sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celu dostosowania usług do jegopreferencji, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem), ograniczeniaprzetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody wdowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danychdokonywane przed jej cofnięciem), skargi do organu nadzorczego, jeśliużytkownik uzna że są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

6. Sposóbprzetwarzania danych osobowych

Przetwarzaniedanych osobowych w celach marketingowych, analizy aktywności i informacji o użytkownikuodbywa się również w ramach profilowania, czyli zautomatyzowanego przetwarzaniadanych osobowych, w celu prezentacji reklam ogólnych, ofert czy promocji(rabatów), dotyczących produktów lub usług Administratora oraz jego partnerów,w sposób dostosowywany do zainteresowań konkretnego podmiotu(bez wpływania istotnie na jego decyzje).

7. Udostępnieniedanych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotomdzięki którym zapewniany jest najwyższy standard świadczenia usług zapośrednictwem Serwisu, w tym na podstawie współpracy z konkretnymi usługodawcaminp. dostawca usług przechowywania danych, dostawca narzędzi wykorzystywanych wnauczaniu zdalnym lub podwykonawcami (np. agencja marketingowa). Podmioty przetwarzajądane osobowe na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danychosobowych. Dane osobowe mogą również zostać przekazane organom publicznym napodstawie obowiązujących przepisów prawa. W związku z korzystaniem z mediówspołecznościowych, dane osobowe mogą być przekazywane właścicielom Serwisów:m.in. Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, a także obsługującymAdministratora agencjom marketingowym.

W przypadku zamieszczenia ewentualnych odnośnikówdo innych stron WWW w serwisie Administratora, po przejściu na te stronyzalecane jest zapoznanie się z polityką prywatności tych stron. Administratornie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony danych przyjęte w ramach tychserwisów. 

W przypadku gdy ma to zastosowanie - w zależnościod wybranego kierunku studiów i podmiotu je prowadzącego zgodnie z RegulaminemSerwisu - dane osobowe będą przetwarzane przez podmiot wskazany w RegulaminieSerwisu, który za pośrednictwem Serwisu Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowegoświadczył będzie usługi w zakresie realizacji studiów danego kierunku i który wtakim przypadku działał będzie jako odrębny administrator danych osobowych. Wzakresie świadczenia usług przez podmiot wskazany w Regulaminie Serwisu, WyższaSzkoła Kształcenia Zawodowego działa w ramach celów i sposobówprzetwarzania określonych przez ten podmiot.


Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajachEuropejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku dostawców mającychsiedzibę poza terytorium EOG, Administrator dokłada wszelkich starań, abydostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych, w tympoprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń. W związku z przekazaniemdanych poza EOG podmiot danych może żądać uzyskania kopii danych lub informacjio miejscu udostępnienia danych.

§3. Pliki cookies

Serwis może wykorzystywać tzw.cookies, tj. pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika Serwisu,identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Plikicookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych dologowania użytkownika Serwisu. Warunkiem działania plików cookies jest ichakceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku, co umożliwiaużytkownikom Serwisu pełną kontrolę nad operacjami związanymi z wykorzystaniemtych plików. Serwis posiada odrębną Politykę Plików Cookies dostępną podadresem www.studia-online.pl/cookie.

§ 4. Bezpieczeństwo plików wSerwisie

Prezentowane w Serwisie treściskładają w większości z testów, podzielonych na odpowiednie kategorie, wraz z sugerowanymirozwiązaniami. Wszystkie publikowane treści sprawdzane są na bieżąco przez AdministratoraSerwisu pod kątem ochrony przed wirusami i szkodliwym oprogramowaniem.Administrator Serwisu rekomenduje każdemu użytkownikowi Serwisu korzystanie znajnowszych wersji systemów antywirusowych, w celu uniknięcia potencjalnegoniebezpieczeństwa jakie zawsze, pomimo dołożenia należytych starań przez AdministratoraSerwisu, wiąże się z korzystaniem z sieci Internet.

Administrator Serwisu dokładawszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych,chronić je w szczególności przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich,stosując w tym celu odpowiednie środki bezpieczeństwa. 

§ 5. Reklama w Serwisie

W celu ograniczenia kosztówponoszonych przez użytkowników Serwisu i obniżenia kosztówusług oferowanych przez Serwis, Serwis zarabia na swoje utrzymanie oraz naprzygotowywanie nowych usług dzięki reklamom. Administrator Serwisu dba o jaknajmniejszą uciążliwość reklam dla użytkowników Serwisu. Reklamy nie utrudniająkorzystania z Serwisu. Na konta użytkowników Serwisu informacje handlowe mającecharakter reklamowy są przesyłane wyłącznie, jeśli użytkownik wyrazi na toswoją zgodę.

§ 6. Kontakt z nami

Kontakt z Administratorem Serwisujest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e – mail:kontakt@studia-online.pl bądź drogą pocztową za pośrednictwem adresu: WyższaSzkoła Kształcenia Zawodowego, adres do korespondencji: ul. Zelwerowicza 20 (Ipiętro), 53-676 Wrocław lub telefoniczne: +48 22 602 01 10.