Studia podyplomowe WSKZ

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów podyplomowych.
Ładowanie

Ładowanie...

KIERUNKI Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ


Logopedia z neurologopedią - 580 zł
4 semestry rekrutacja otwarta
Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna - 340 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera (3 sem) - 580 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera (4 sem) - 580 zł
4 semestry rekrutacja otwarta
Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera - 520 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej - 410 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Resocjalizacja (Pedagogika resocjalizacyjna) - 350 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Logopedia - 470 zł
4 semestry rekrutacja otwarta
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Edukacja włączająca i integracyjna - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna z pedagogiką szkolną - 470 zł
4 semestry rekrutacja otwarta
Wspomaganie rozwoju dzieci w żłobkach i przedszkolach - 350 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Terapia pedagogiczna i socjoterapia - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Oligofrenopedagogika z arteterapią - 460 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Diagnoza, terapia, wsparcie i edukacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - 430 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Diagnoza, terapia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna - 400 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - 410 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju - 410 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Logopedia z alternatywną i wspomagającą komunikacją - 500 zł
4 semestry rekrutacja otwarta
Logopedia z emisją głosu - 520 zł
4 semestry rekrutacja otwarta
Logopedia ogólna i kliniczna - 500 zł
4 semestry rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową oraz wzrokową (Surdopedagogika i tyflopedagogika) - 460 zł
4 semestry rekrutacja otwarta

POZOSTAŁE W PEDAGOGICE


Neurologopedia (2 sem) - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Neurologopedia (3 sem) - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Andragogika - 290 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole - 310 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Resocjalizacja i Socjoterapia - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Tutoring i coaching w edukacji - 280 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Andragogika oraz coaching i tutoring w edukacji - 470 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Logorytmika w pracy pedagogicznej - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Asystent rodziny - 280 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Wczesna interwencja logopedyczna - 410 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Emisja głosu - 400 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Pedagogika tańca z choreografią - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Opiekunka środowiskowa - 230 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Terapeuta środowiskowy - 410 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Surdologopedia - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Nowoczesne metody nauczania matematyki - 300 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Socjoterapia i praca z grupą - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Komunikacja wspomagająca i alternatywna - 420 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Socjoterapia (z uprawnieniami do prowadzenia zajęć specjalistycznych) - 410 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Współczesne metody kształtowania postawy eksperymentalnej w edukacji - 420 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Diagnoza, profilaktyka i terapia - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Zakładanie i prowadzenie alternatywnych placówek wczesnej edukacji - 410 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Kompetencje wychowawcze - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Historia sztuki - 420 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Logopedia stosowana szkolna i przedszkolna. Komunikacja językowa i logorytmika - 500 zł
2 semestry rekrutacja otwarta

NAUCZANIE PRZEDMIOTU


Nauczanie biologii i przyrody - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie biologii i geografii - 470 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie chemii i przyrody - 470 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie chemii - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa (edb) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa (edb) oraz wiedzy o społeczeństwie (wos) - 470 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie etyki i filozofii - 340 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie fizyki i przyrody - 480 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie geografii i przyrody - 470 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie historii oraz geografii - 470 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie historii - 470 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie (wos) - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie informatyki - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie matematyki - 350 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie matematyki i informatyki - 470 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie muzyki i historii muzyki - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki i historii sztuki - 420 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki i muzyki - 410 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki i techniki - 340 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki, muzyki i techniki - 460 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie podstaw przedsiębiorczości - 400 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie przyrody - 410 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie przyrody i wychowania do życia w rodzinie (wdż) - 590 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie techniki - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie (wos) - 350 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie (wos) i wychowania do życia w rodzinie (wdż) - 460 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie wychowania do życia w rodzinie (wdż) - 410 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie wychowania fizycznego (wf) - 400 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie podstaw prawa - 420 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie geografii - 340 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie geografii i edukacji dla bezpieczeństwa (edb) - 530 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie historii oraz języka polskiego jako obcego - 520 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie geografii i chemii - 470 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie fizyki i chemii - 530 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie biologii i wychowania do życia w rodzinie (wdż) - 530 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa (edb) oraz wychowania do życia w rodzinie (wdż) - 530 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie informatyki i fizyki - 470 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie geografii i fizyki - 520 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie biologii i chemii - 470 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie techniki i informatyki - 440 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie historii i fizyki - 440 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie przyrody i edukacji dla bezpieczeństwa (edb) - 460 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie matematyki i fizyki - 440 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie matematyki i biologii - 440 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie języka polskiego - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie fizyki - 340 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna w placówkach oświatowych - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym - 430 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - 410 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Wychowanie fizyczne (wf) - 400 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Wychowanie fizyczne (wf) z edukacją zdrowotną - 410 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Wychowanie fizyczne (wf) z elementami tańca i aerobiku - 400 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Wychowanie fizyczne (wf) z gimnastyką korekcyjną - 410 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie muzyki i etyki - 420 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie biologii i informatyki - 420 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie muzyki i techniki - 430 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Grafika komputerowa i multimedia dla nauczycieli - 660 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Glottodydaktyka – nauczanie języka polskiego jako obcego - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Wiedza o kulturze (kulturoznawstwo) - 400 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie biologii - 340 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki - 320 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie języka kaszubskiego - 540 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki i przyrody - 430 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie matematyki i chemii - 440 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa (edb) i techniki - 440 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie języka polskiego i edukacji dla bezpieczeństwa (edb) - 460 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie podstaw przedsiębiorczości i edukacji dla bezpieczeństwa (edb) - 440 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie wychowania do życia w rodzinie (wdż) i etyki - 460 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie historii i języka polskiego - 440 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Wychowanie do życia w rodzinie (wdż) i edukacja seksualna - 420 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie matematyki i geografii - 440 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa (edb) i etyki - 430 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie historii i edukacji dla bezpieczeństwa (edb) - 440 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Rytmika i muzykoterapia w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie historii sztuki i wiedzy o kulturze (kulturoznawstwo) - 460 zł
3 semestry rekrutacja otwarta

KIERUNKI PRZYGOTOWUJĄCE NAUCZYCIELI DO NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH


Florysta - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Mechatronik - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik administracji - 400 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik analityk - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik architektury krajobrazu - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik budownictwa - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik chłodnictwa i klimatyzacji - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik ekonomista - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik eksploatacji portów i terminali - 480 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik elektronik i Elektronik - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik elektryk i Elektryk - 410 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik geodeta - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik geolog - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik handlowiec - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik hotelarstwa i pracownik obsługi hotelowej - 440 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik informatyk - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik inżynierii sanitarnej - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik logistyk i technik spedytor - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik mechanik oraz Mechanik-monter maszyn i urządzeń - 400 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - 400 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik mechatronik i Mechatronik - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik ochrony fizycznej osób i mienia - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik ochrony środowiska - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik organizacji turystyki - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik pojazdów samochodowych - 460 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik programista - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik programista i technik informatyk - 430 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik przemysłu mody - 400 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik rachunkowości - 400 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik realizacji nagrań i technik realizacji nagłośnień - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik reklamy - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik rolnik i Rolnik - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik technologii żywności - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik teleinformatyk - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik telekomunikacji oraz Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik usług fryzjerskich - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik usług kosmetycznych - 370 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik żywienia i usług gastronomicznych - 370 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik gazownictwa - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik dekarstwa - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik robotyk - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Podolog - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik stylista - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta

KIERUNKI PRZYGOTOWUJĄCE NAUCZYCIELI DO NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH BRANŻACH


Branża audiowizualna (AUD) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża budowlana (BUD) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża ceramiczno-szklarska (CES) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża chemiczna (CHM) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża drzewno-meblarska (DRM) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża ekonomiczno-administracyjna (EKA) - 400 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża elektroenergetyczna (ELE) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża górniczo-wiertnicza (GIW) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża handlowa (HAN) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT) - 340 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża leśna (LES) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża mechaniczna (MEC) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża mechaniki precyzyjnej (MEP) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża metalurgiczna (MTL) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża motoryzacyjna (MOT) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża ogrodnicza (OGR) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża poligraficzna (PGF) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża pomocy społecznej (SPO) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża przemysłu mody (MOD) - 400 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża rolno-hodowlana (ROL) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża rybacka (RYB) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża spedycyjno-logistyczna (SPL) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża spożywcza (SPC) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża teleinformatyczna (INF) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża transportu drogowego (TDR) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża transportu kolejowego (TKO) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża transportu lotniczego (TLO) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża transportu wodnego (TWO) - 400 zł
3 semestry rekrutacja otwarta

SPORT


Adaptowana aktywność fizyczna - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Analityk gry sportowej - 250 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Animacja form taneczno-ruchowych - 320 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Artystyczne formy edukacji ruchowej - 300 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Ekonomia sportu - 350 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Formy gimnastyczno – taneczne i fitness - 350 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Organizacja i zarządzanie sportem - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Menedżer sportu i rekreacji - 310 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Menedżer turystyki i sportu - 290 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Instruktor Jazdy Konnej - 300 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Instruktor Pływania - 320 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Odnowa biologiczna z elementami Wellness i Fizjoterapii - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Instruktor tańca - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Trener Personalny (osobisty) - 240 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Instruktor gimnastyki korekcyjnej - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Zarządzanie w sporcie - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Zarządzanie E-sportem - 430 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Instruktor fitness - 240 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Trener Przygotowania motorycznego - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
STreZ (System Treningu Zintegrowanego) - 280 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Medytacja i ekspresja ruchu - 420 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Trener sportów walki - 340 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Trener klasy drugiej (w dowolnej dyscyplinie sportu) - 300 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Fizjoterapia i medycyna sportowa - 500 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Menedżer sportu - 290 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Zarządzanie infrastrukturą sportową - 300 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Joga i relaksacja - 410 zł
2 semestry rekrutacja otwarta

PRAWO


Prawo pracy - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Prawo karne materialne i procesowe - 420 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Prawo karne wykonawcze - 320 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Legislacja - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja - 420 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Doradca podatkowy - 410 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Egzekucja administracyjna - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Prawo ochrony środowiska - 420 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Ochrona danych osobowych w biznesie oraz administracji publicznej - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji - Inspektor Ochrony Danych - 370 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Podatki i doradztwo podatkowe - 410 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Prawo gospodarcze i handlowe - 410 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Prawo cywilne i gospodarcze - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Prawo karne gospodarcze dla sędziów i prokuratorów - 540 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Prawo medyczne i bioetyka - 420 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Prawo konkurencji i ochrony konsumentów - 500 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - 400 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką - 290 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Prawo technologii blockchain - 600 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Prawo nowych technologii - 600 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Prawo zamówień publicznych - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Prawo inwestycyjno - budowlane - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Prawo własności intelektualnej i prawo nowych technologii - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe - 480 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Prawo w biznesie - 420 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Prawo dla urzędników niebędących prawnikami - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Psychologia sądowa; psycholog jako biegły sądowy w postępowaniu karnym i cywilnym - 540 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Administracja i zarządzanie w wymiarze sprawiedliwości i instytucjach pomocniczych - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Prawo gospodarki nieruchomościami - 420 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Prawo inwestycyjne - 410 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Podatki i prawo podatkowe - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) - 420 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Zawód mediatora - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Audyt śledczy - 520 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Ochrona danych osobowych - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Prawo administracyjne i samorządowe - 310 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Compliance w organizacji - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Doradca inwestycyjny - 410 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Broker ubezpieczeniowy - 460 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Pośrednik i agent kredytu hipotecznego - 410 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Prawo dla nieprawników - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Prawo egzekucji sądowej i windykacja należności - 400 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Ekspertyza dokumentów - 420 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Legislacja administracyjna - 420 zł
2 semestry rekrutacja otwarta

PSYCHOLOGIA


Terapia uzależnień i współuzależnionych - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Pomoc psychologiczna i interwencje kryzysowe - 470 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Coaching z elementami psychologii - 420 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
CSR - Psychologia biznesu odpowiedzialnego społecznie - 470 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Psychologia pozytywna - 480 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży - 540 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Psychologia sądowa - 540 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Psychologia społeczna - 480 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Psychologia sportu - w nurcie sportu pozytywnego - 470 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Psychologia sportu dla psychologów - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Psychologia sportu i aktywności fizycznej - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Psychologia w biznesie - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Psychologia w coachingu - 600 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Psychologia biznesu i zarządzania - 480 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Coaching i psychologia biznesu - 480 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa - 420 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej - 420 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Mediacje rodzinne i podstawy pomocy psychologicznej dla rodziny - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna uczniom - 350 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej - 430 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Kompetencje psychologiczne i negocjacje w firmie - 600 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Praktyczna psychologia kierowania i negocjacji - 410 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Praktyczna psychologia społeczna - 600 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Praktyczna psychologia motywacji - 540 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Psycholog jako biegły sądowy w postępowaniu karnym i cywilnym - 480 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Psychologia biznesu dla menedżerów - 480 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Psychologia dochodzeniowo-śledcza - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Psychologia dziecka. Profilaktyka trudności wychowawczych - 480 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Psychologia ekonomiczna - 480 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Psychologia pozytywna w praktyce: trener umiejętności psychospołecznych - 540 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Psychologia przywództwa w praktyce - 410 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Psychologia sądowa i mediacje - 340 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Psychologia społeczna w praktyce - 600 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Psychologia śledcza w praktyce operacyjnej i procesowej - 540 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Psychologia w praktyce - efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym - 600 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Psychologia w oświacie - 420 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Psychologia zachowań społecznych i organizacyjnych - 460 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Psychologia sprzedaży i marketingu - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Psychologia w zarządzaniu - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Psychologia sportu dzieci i młodzieży - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Psychosomatyka i somatopsychologia - 540 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Psychogeriatria - 280 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Seksuologia praktyczna - 460 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Seksuologia kliniczna - 460 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Relacje interpersonalne i profilaktyka uzależnień - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Psychologia zwierząt - 460 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Zoopsychologia - 400 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Psychologia reklamy i komunikacji - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Problemy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (tylko dla psychologów praktyków) - 540 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Psychologia kliniczna - 420 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży - 420 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Psychologia rozwojowa i zdrowia - 420 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Psychologia pracy i organizacji oraz zarządzanie personelem - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Psycho-logopedia - 470 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Psychologia rozwoju kompetencji interpersonalnych - 520 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Terapia małżeńska i par - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Neuropsychologia - 420 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Terapia rodzin i par - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Psychologia edukacji - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Psychotraumatologia - 590 zł
2 semestry rekrutacja otwarta

DIETETYKA


Psychodietetyka - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Coaching dietetyczny - 400 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Dietetyka - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Coaching zdrowia i żywienia - 470 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Cukiernictwo, ciastkarstwo i piekarnictwo - 420 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Dietetyka kliniczna - 480 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Dietetyka i praktyka planowania żywienia - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Dietetyka i poradnictwo żywieniowe - 340 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Dietetyka i planowanie żywienia - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Dietetyka i suplementacja - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych - 420 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Dietetyka w sporcie - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Dietetyka w sporcie i rekreacji - 400 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Dietetyka w zdrowiu i w chorobie - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Suplementy diety i żywność wzbogacana - 400 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Ekodietetyka - 410 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Towaroznawstwo zielarskie, kosmetyczne i żywności funkcjonalnej - 280 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Trener rozwoju osobistego z psychodietetyką - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności - 440 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Żywienie człowieka i dietetyka - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Żywienie człowieka i dietoterapia - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Żywienie człowieka i ocena żywności - 290 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Żywienie człowieka - promocja zdrowia - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Żywienie, dietetyka i sztuka kulinarna - 480 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Żywienie i dietetyka w sporcie - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Żywienie kliniczne, zbiorowe oraz wspomaganie żywieniowe w aktywności ruchowej (w sporcie i rekreacji) - 400 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Dietetyka kosmetyczna - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Dietetyka pediatryczna - 400 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Dietetyka i psychologia zdrowia - 420 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne - 400 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Żywienie człowieka z elementami gastronomii i dietetyki - 340 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób osób starszych - 430 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Food studies - 470 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Bezpieczeństwo żywności - 350 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Trening medyczny i strategie żywieniowe - 500 zł
2 semestry rekrutacja otwarta

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ


Controlling i rachunkowość zarządcza - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Analiza ekonomiczna i controlling - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Doradztwo podatkowe - 400 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami - 410 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Dyrektor Finansowy - 420 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Ekspert usług księgowych - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Finanse i Bankowość - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Finanse i Prawo w doradztwie podatkowym - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Finanse i Rachunkowość (dla niefinansistów) - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Finanse i Rachunkowość przedsiębiorstw - 410 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Krajowe Standardy Rachunkowości - 400 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej - 420 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Narzędzia analityka finansowego (wycena, analiza finansowa, opłacalność) - 400 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Rachunkowość (dla nieksięgowych) - 350 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Finanse i Rachunkowość budżetowa - 370 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Analityk finansowy - 400 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Analityk finansowy ryzyka kredytowego - 460 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych - 420 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Kadry i płace - 410 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Księgowość i płace w przedsiębiorstwie - 400 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Zatrudnianie cudzoziemców oraz pośrednictwo pracy - 280 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Kontroler finansowy - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Finanse korporacyjne - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Relacje inwestorskie i pozyskiwanie kapitału w przedsięwzięciach innowacyjnych - 540 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Wycena przedsiębiorstw i modelowanie finansowe - 420 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - 500 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Podatki - 370 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Bankowość i doradztwo finansowe - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Finanse Menedżerskie - 410 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Rachunkowość i finanse własnego biznesu - 400 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Inwestycje kapitałowe i doradztwo inwestycyjne - 410 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Rozliczenia kadrowo-płacowe w jednostkach oświatowych - 400 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Finance Business Partner - 530 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
MSP- finanse, podatki, rachunkowość - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem - 400 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Ekonomia społeczna - 280 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Ekonomia - 400 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Analityk biznesowy - 410 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Finansowanie projektów - 400 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Główny księgowy - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Samodzielny księgowy - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Specjalista ds. Kadr i Płac - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Analityk kredytowy - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Metody ilościowe w analizie rynków finansowych - 540 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Kierownik biura rachunkowego - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta

INNE


Zamówienia publiczne - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Administracja rządowa i samorządowa - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Agent celny - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Architektura krajobrazu (2 sem) - 420 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Architektura krajobrazu (4 sem) - 830 zł
4 semestry rekrutacja otwarta
Behawiorystyka zwierząt - 410 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Odnawialne Źródła Energii i gospodarka odpadami - 320 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Florystyka - 420 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Fotografia (podróżnicza, reportażowa i dokumentalna) - 440 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Dziennikarstwo i Public Relations - 400 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Energetyka - 430 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Transport i spedycja certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób - 430 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Rolnictwo (dla absolwentów kierunków nierolniczych) - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Studia podyplomowe dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych (tłumaczenia specjalistyczne: tłumaczenie poświadczone, sądowe i prawnicze) - 470 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Hotelarstwo i gastronomia - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Turystyka i rekreacja - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Kształtowanie, projektowanie i pielęgnacja terenów zieleni - 400 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Menedżer jakości - 420 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Polityka społeczna - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Ekspert rynku pracy - 410 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Ochrona środowiska - 400 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Administracja publiczna - 320 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Doradztwo rolnicze (dla absolwentów kierunków nierolniczych) - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Ekspertyza i rekonstrukcja wypadku drogowego - 540 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Negocjacje kryzysowe i policyjne - 400 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Geologia w praktyce i administracji - 470 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich - 410 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Fryzjerstwo i stylizacja z elementami trychologii - 460 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Kynologia - 430 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Kynoterapeuta - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Wzornictwo - 470 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Scenografia - 410 zł
2 semestry rekrutacja otwarta

ZDROWIE


Kosmetologia - 480 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Kosmetologia lecznicza - 480 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Podologia - 470 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Stylizacja i wizaż - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Asystent medyczny - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Optometria - 830 zł
4 semestry rekrutacja otwarta
Zielarstwo i fitoterapia - 370 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Chiropraktyka - 600 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Fizykoterapia i masaż - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Neurorehabilitacja - 440 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Rehabilitacja ortopedyczna urazów sportowych - 710 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Trychologia kosmetologiczno-lecznicza - 400 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny w zdrowiu publicznym - 350 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Kinezygerontoprofilaktyka - 340 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Dogoterapia - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Ochrona zdrowia - 340 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Zdrowie publiczne i środowiskowe - 350 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Kosmetologia nowoczesna i estetyczna - 590 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Higiena i epidemiologia - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Edukacja zdrowotna - 280 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Holistyczna opieka okołoporodowa - 410 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Edukator medyczny i diabetologiczny - 290 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Terapia manualna - 470 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Opieka paliatywna i geriatryczna z elementami rehabilitacji - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta

ZARZĄDZANIE


Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi - 340 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Zarządzanie zasobami ludzkimi - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Zarządzanie restrukturyzacją i naprawą przedsiębiorstw - 520 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Agile – zarządzanie w organizacjach - 480 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Event manager - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Zarządzanie projektami - 420 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Zarządzanie kapitałem ludzkim - 310 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją (Reha-manager) - 420 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Profesjonalne zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowników - 410 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Organizacja i zarządzanie jednostkami pomocy społecznej - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Audyt i kontrola wewnętrzna - 580 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Zarządzanie kryzysowe - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Lean Management - 480 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Studia menedżerskie - 410 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Przywództwo, coaching i mentoring - 420 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Trener, coach i menedżer ds. szkoleń (Akademia trenera) - 470 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Zarządzanie hotelem – Menedżer hotelu - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Zarządzanie innowacją - 470 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Zarządzanie logistyką - 440 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Zarządzanie łańcuchem dostaw - 440 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Zarządzanie w ochronie zdrowia - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Zarządzanie w administracji - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Zarządzanie w farmacji - 470 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Life coaching - 500 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Koordynator kontroli zarządczej - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Menedżer szkolnictwa branżowego - 460 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Kontrola w administracji publicznej - 400 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Zarządzanie i dowodzenie - 340 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Zarządzanie jednostką organizacyjną w administracji publicznej - 350 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej - 340 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Zarządzanie środowiskiem - 340 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Zarządzanie produkcją - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Audyt środowiskowy - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Przemysł 4.0 - 420 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Kierownik produkcji - 410 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Kierownik projektu - 470 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Zarządzanie ryzykiem kredytowym - 590 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Zarządzanie turystyką medyczną - 470 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Organizacja, zarządzanie i marketing w agrobiznesie - 350 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Menedżer kultury - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta