KLIKNIJ I SPRAWDŹ LETNIE RABATY

Pedagogika - Studia podyplomowe

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów podyplomowych.
wyszukiwanie w kategorii: Pedagogika
Ładowanie

Ładowanie...Podyplomowe studia pedagogiczne przygotowują absolwentów do profesjonalnego pełnienia roli pedagoga,umiejętnie rozwiązującego problemy wychowawcze oraz udzielającego wsparcia pedagogicznegow różnych środowiskach z wykorzystaniem odpowiednich metod i podejmowanych działań. 

Pedagogika: podyplomowe kształcenie kompetencji społecznych

Pedagogika jest nauką o procesach rozwoju, wychowania i edukacji człowieka na różnych etapach życia, toczących się zarówno w specjalnie powołanych do tego instytucjach, jak i w środowisku życia człowieka. Podyplomowe studia pedagogiczne realizują zajęcia, które umożliwiają rozwój kompetencji miękkich, uwrażliwiają i wyposażają w narzędzia niezbędne do niesienia wsparcia i pomocy drugiemu człowiekowi. W ramach szeroko pojętej pedagogiki wchodzi wiele specjalności, pozwalających słuchaczowi kształcić się w wybranym obszarze.

Kierunki kształcenia - szeroka oferta z pedagogiki

Studia pedagogiczne online na WSKZ oferują swoim słuchaczom kierunki pedagogiczne w ramach kilku kategorii: 

  • przygotowanie pedagogiczne,

  • edukacja,

  • wczesne nauczanie języka obcego,

  • nauczanie przedmiotu,

  • pedagogika specjalna oraz pedagogika specjalna dla pedagogów specjalnych,

  • logopedia,

  • terapia,

  • integracja sensoryczna,

  • psychologia w pedagogice,

  • i wiele innych.

Proponowane kierunki odzwierciedlają zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowanych pedagogów,  którzy podejmą zatrudnienie w obszarze opieki i wsparcia jednostki i rodziny oraz w sferze społecznych i kulturowych działań animacyjnych, adresowanych do różnych grup społecznych.

Po ukończeniu studiów podyplomowych pedagogika absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. (w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego).

Studia pedagogiczne online - nowoczesne nauczanie

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje studia pedagogiki w nowoczesnej formie kształcenia, jaką jest nauka online. Studia online pedagogika zostały zorganizowane w taki sposób, aby dzięki nowoczesnym rozwiązaniom edukacyjnym zapewnić realizację programu studiów, równocześnie nie tracąc na ich jakości. Są to studia realizowane z zachowaniem wysokich standardów kształcenia, pozwalające w wygodny

i elastyczny sposób na połączenie nauki z pracą lub innymi zobowiązaniami. Słuchacz może wybrać kierunek z szerokiej oferty naszych studiów pedagogicznych online i rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe kompetencje, kwalifikacje i konkurencyjność na rynku pracy.

Możliwości rozwoju pedagogicznego

Podjęcie podyplomowych studiów pedagogicznych stwarza nowe możliwości nie tylko nauczycielom, pedagogom, psychologom czy terapeutom - to także propozycja dla wszystkich, którzy są zainteresowani wspieraniem w rozwoju innych. Nasza Uczelnia spełnia zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne standardy nauczania; posiadamy również liczne akredytacje oraz certyfikat ISO 9001:2015, który potwierdza jakość

i skuteczność naszych metod kształcenia. Oznacza to m.in., że studia podyplomowe pedagogika na WSKZuwzględniają zmiany w podstawie programowej, trendy rynkowe, zapotrzebowania i zainteresowania naszych studentów, co umożliwia im podjęcie zatrudnienia w szkołach, placówkach edukacyjnych oraz poza systemem oświaty. Nasi absolwenci mogą znaleźć pracę w instytucjach naukowych, placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, domach kultury, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy czy w organizacjach pozarządowych.