Pośrednik i agent kredytu hipotecznego


Cena:  410 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 440 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
187 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Pośrednik i agent kredytu hipotecznego


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)

Cel: 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego przed Komisją Nadzoru Finansowego, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2017, poz. 819).


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Pośrednictwo kredytu hipotecznego mogą wykonywać wyłącznie pośrednicy kredytu hipotecznego oraz ich agenci. Ich działalność została uregulowana ww. ustawą. Aby zostać pośrednikiem bądź też prowadzić działalność w tym zakresie trzeba:

1) Ukończyć wyższe studia ekonomiczne lub prawnicze i uzyskać tytuł magistra lub

2) Zdać egzamin państwowy na pośrednika hipotecznego.

Głównym zadaniem kierunku Pośrednik i agent kredytu hipotecznego jest kompleksowe przygotowanie do niego. Zakończony pozytywnie egzamin daje możliwość uzyskania zezwolenia wydanego przez KNF i dokonania wpisu do rejestru pośredników kredytowych. 

Program studiów obejmuje treści kształcenia związane z:

- uwarunkowaniami prawno-ekonomicznymi prowadzonej działalności pośrednika kredytu hipotecznego;

- aspektami prawno-podatkowymi w zakresie kredytowania i obrotu nieruchomościami;

- metodami rozwiązywania problemów w praktyce kredytowania nieruchomości.

W tym także zagadnienia, których znajomość weryfikowana jest poprzez egzamin. Zagadnienia te wyszczególnione są w Ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. 2017 poz. 819). Obejmują tematykę związaną z:

- kredytami hipotecznymi oraz usługami dodatkowymi oferowanymi zwykle wraz z tymi kredytami; 

- przepisami związanymi z umowami o kredyt zawieranymi z konsumentami, w szczególności przepisami z zakresu ochrony konsumentów i przepisów ustawy; 

- zawieraniem umów sprzedaży nieruchomości; 

- wyceną zabezpieczeń wierzytelności; 

- organizacją i funkcjonowaniem ksiąg wieczystych; 

- funkcjonowaniem rynku państwa członkowskiego, w którym pośrednik kredytu hipotecznego świadczy usługi związane z kredytem hipotecznym; 

- standardami etyki biznesu; 

- procesem oceny zdolności kredytowej konsumenta; 

- zagadnieniami finansowymi i ekonomicznymi.

Studia pozwalają słuchaczom wypracować również tzw. „miękkie” umiejętności, m.in. w zakresie technik sprzedaży, perswazji czy też budowy i utrzymywania relacji z klientem.


Adresaci:

Studia podyplomowe adresowane są do osób: zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji pośrednika kredytowego pracującego w strukturach podmiotów finansowych oraz samodzielnie (w roli agenta wykonującego czynności pośrednictwa kredytu hipotecznego).