Artystyczne formy edukacji ruchowej


Cena:  300 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 320 PLN


ilość wpłat: 103 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
213 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Artystyczne formy edukacji ruchowej


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest przygotowanie do prowadzenia różnych rodzajów zajęć ruchowych z wykorzystaniem tańca i muzyki, zapoznanie z różnymi formami teatru ruchu oraz innymi niewerbalnymi technikami ruchu i dźwięku.


Czas trwania: 3 semestry (w tym 120 godzin praktyk)


Opis kierunku:

Program kształcenia skupiony jest na przekazaniu uczestnikom aktualnej wiedzy z zakresu kompozycji ruchowych, muzykoterapii oraz pedagogiki sportu i rytmiki.

W programie zajęć przewidziane są przedmioty z zakresu anatomii, fizjologii wysiłku sportowego, pedagogiki sportu, psychologii sportu, kompozycji ruchowych, technik tanecznych, muzykoterapii z elementami pedagogiki, aerobiku i jego odmiany, metodyki oraz praktyki fitness, gimnastyki artystycznej, rytmiki oraz technik relaksacyjnych.

Absolwent studiów na kierunku Artystyczne formy edukacji ruchowej posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje umożliwiające:

- diagnozowanie możliwości psychomotorycznych uczestników zajęć;

- dobieranie zajęć rekreacyjnych z uwzględnieniem poziomu zaawansowania, możliwości psychofizycznych i potrzeb uczestników;

- planowanie i prowadzenie zajęć rekreacyjnych;

- promowanie aktywnego stylu życia;

- prowadzenie dokumentacji związanej z efektami i przebiegiem zajęć;

- organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ergonomii oraz ochrony środowiska.


Absolwent studiów jest przygotowany do prowadzenia zajęć ruchowych/rekreacyjnych z osobami w różnym wieku, różnego stanu zdrowia oraz poziomu wydolności i sprawności fizycznej, a także promocji aktywnego stylu życia. Potrafi wpłynąć na poprawę lub utrzymanie zdolności motorycznych uczestników zajęć, co pozytywnie wpływa na ich odprężenie, regenerację sił i usunięcie zmęczenia spowodowanego pracą zawodową.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w tym w szczególności do osób chcących nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu instruktora rekreacji ruchowej, uczestników chcących pogłębić swoją wiedzę w zakresie artystycznych form edukacji ruchowej, nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach, animatorów kultury, pracowników ośrodków szkolno-wychowawczych, domów kultury oraz absolwentów uczelni różnych specjalności, którzy pragną zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.