Doradztwo zawodowe, edukacyjne i pośrednictwo pracy

Cena: 360 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 149 opinii
8.3
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Doradztwo zawodowe, edukacyjne i pośrednictwo pracy


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: Studia te umożliwiają zdobycie kwalifikacji do realizacji zadań w zakresie pośrednictwa pracy i  poradnictwa zawodowego zarówno w instytucjach publicznych jak i prywatnych. Studia podyplomowe na wskazanym kierunku nadają ponadto uprawnienia do pracy w charakterze szkolnego doradcy zawodowego, pod warunkiem spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450, z późn. zm.).


Czas trwania studiów: 3 semestry (w tym 90 godzin praktyk)


Opis kierunku:

Studia te mają charakter kwalifikacyjny. Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego pozwoli na:

- uzyskanie kwalifikacji umożliwiających awans w zawodzie pośrednika pracy (starszy doradca do spraw zatrudnienia),

- uzyskanie kwalifikacji umożliwiających awans w zawodzie doradcy zawodowego (starszy doradca zawodowy),

- uzyskanie kwalifikacji umożliwiających pracę w charakterze szkolnego doradcy zawodowego,

- nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu doradztwa zawodowego, edukacyjnego i pośrednictwa pracy,

- prowadzenie samodzielnej, efektywnej ekonomicznie i zorientowanej na potrzeby rynku, działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Absolwenci studiów będą mogli podejmować zatrudnienie na stanowiskach związanych ze świadczeniem usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w resorcie pracy, resorcie edukacji oraz tych instytucjach, w których prowadzone są usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.


Zatrudnienie:

-placówki edukacyjne,

- administracja samorządowa,

- wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy,

- agencje pośrednictwa pracy,

- centra informacji i planowania kariery zawodowej,

- organizacje pracodawców,

- Ochotnicze Hufce Pracy,

- dział kadr w publicznych i niepublicznych firmach, przedsiębiorstwach, firmach doradczych i konsultingowych,

- poradnie specjalistyczne, w tym dla młodzieży pod kątem wyboru zawodu,

- niepubliczne instytucje rynku pracy, tj. instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia i pośrednictwa pracy,

- poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

- agencje doradztwa personalnego,

- agencje poradnictwa zawodowego,

- agencje pracy tymczasowej. 


Adresaci:

Studia skierowane są do wszystkich absolwentów studiów wyższych (co najmniej I stopnia) zatrudnionych lub przygotowujących się do podjęcia pracy w charakterze:

- pośrednika pracy w publicznych i niepublicznych instytucjach rynku pracy, w tym m.in.: instytucjach szkoleniowych, agencjach zatrudnienia, jednostkach administracji państwowej i samorządowej (fundacjach, stowarzyszeniach, urzędach pracy, szkołach wyższych itp.),

- doradcy zawodowego w poradniach zawodowych, placówkach oświatowych (wymogiem jest posiadanie przygotowania pedagogicznego) i zakładach pracy.

Adresowane są one także do osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje oraz lepiej przygotować się do działania w obszarze profesjonalnego i efektywnego pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego.