Psychologia kliniczna

Cena: 460 zł (czesne)

Dziś 13% taniej - 530 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 169 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Psychologia kliniczna


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest przybliżenie współczesnej wiedzy w zakresie uwarunkowań, diagnostyki, psychoprofilaktyki i terapii zaburzeń zdrowia psychicznego i somatycznego; kształtowanie praktycznych umiejętności analizy danych z poszczególnych metod psychologicznych i integracji materiału klinicznego, jak również rozwijanie kompetencji do oceny funkcjonowania badanego i jego rodziny w różnych sferach i środowiskach.


Czas trwania studiów: 3 semestry


Opis kierunku:

Studia na kierunku Psychologia kliniczna mają charakter doskonalący.

Program studiów obejmuje zagadnienia związane z diagnostyką, rozumieniem i metodami pracy terapeutycznej na każdym poziomie rozwoju człowieka (dzieci, młodzież, dorośli), dostosowanymi do potrzeb i możliwości zarówno osób zdrowych, jak z różnymi chorobami psychicznymi i somatycznymi oraz problemami klinicznymi; bazuje na programie zatwierdzonym przez CMKP w Warszawie i obejmuje cztery podspecjalności psychologii klinicznej:

  1. psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych
  2. psychologia kliniczna chorego somatycznie
  3. neuropsychologia kliniczna
  4. psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Absolwenci kierunku posiadają:
- wiedzę z zakresu uwarunkowań, rodzajów i profilaktyki zaburzeń psychicznych, klinicznej diagnozy psychologicznej i orzecznictwa, poznawczych i behawioralnych uwarunkowań zdrowia i choroby, form pomocy psychologicznej udzielanej osobom z zaburzeniami psychicznymi i somatycznymi oraz etycznych problemów pracy psychologa klinicznego;
- umiejętności nawiązania kontaktu, komunikacji i współpracy z osobą chorą (dzieckiem i dorosłym z zaburzeniami psychicznymi lub somatycznymi) i jej rodziną, planowania i organizowania pracy w zespole leczącym, wnioskowania klinicznego, terapeutycznego oraz funkcjonowania w sytuacjach trudnych.


Zatrudnienie:

Absolwenci studiów podyplomowych Psychologia kliniczna będą przygotowani m.in. do:
- pracy w poradniach zdrowia psychicznego i poradniach psychologicznych;
- pracy w szpitalach dla chorych somatycznie i psychicznie;
- pracy w ośrodkach rehabilitacyjnych i sanatoriach;
- pracy w domach pomocy społecznej, domach opieki, ośrodkach rehabilitacyjno-leczniczych;
- pracy z osobami z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności;
- pracy z osobami z różnymi rodzajami uzależnienia;
- diagnozowania i orzekania w komisjach do orzekania o niepełnosprawności, odszkodowaniach w wypadkach komunikacyjnych, sprawach sądowych (np. biegły sądowy);
- pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami (chorymi somatycznie, z opóźnieniami rozwojowymi, z zaburzeniami psychicznymi, z zaburzeniami autystycznymi);
- podjęcia specjalizacji z psychologii klinicznej lub studiów psychoterapeutycznych.


Adresaci:

Studia adresowane są do absolwentów psychologii, którzy nie posiadają specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej; pielęgniarek, pedagogów, logopedów, rehabilitantów, lekarzy, socjologów; osób, które ze względów osobistych lub/i zawodowych odczuwają potrzebę poszerzenia swojej wiedzy o zakres psychologii klinicznej.

Pobierz program kierunku