Zawód mediatora

Cena: 360 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 156 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Zawód mediatora


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji formalnych i praktycznych do wykonywania zawodu mediatora, w tym mediatora stałego, w zakresie spraw cywilnych: gospodarczych, rodzinnych, prawa pracy oraz karnych (dla dorosłych i nieletnich).


Uzyskane kwalifikacje:

Kwalifikacje do wykonywania zawodu mediatora w zakresie spraw cywilnych: gospodarczych, rodzinnych, prawa pracy oraz karnych (dla dorosłych i nieletnich), zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz.U. 2016 poz. 122);

- Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 716);

- Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591).


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia łączą wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym z miękkimi umiejętnościami, dzięki czemu wszechstronnie przygotowują słuchaczy do wykonywania zawodu mediatora.

Kierunek ten służy poszerzeniu wiedzy i podniesieniu kwalifikacji w zarządzaniu różnymi typami konfliktów, rozwijaniu kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej i zwiększeniu skuteczności procesów decyzyjnych przebiegających w różnych typach otoczenia organizacyjnego oraz w zarządzaniu grupą.

Ukończenie kształcenia pozwoli na przeprowadzanie postępowań mediacyjnych na zlecenie sądów w sprawach karnych i cywilnych oraz prowadzenie prywatnej praktyki mediacyjnej.

Pogram kierunku opracowany jest zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę ds. spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości (29.10.2007).


Adresaci:

Studia adresowane są do:

- osób zainteresowanych wzmocnieniem kompetencji zawodowych i zdobyciem wiedzy z zakresu psychologii konfliktu, podejmowania decyzji, negocjacji i mediacji, prawa oraz praktyki biznesowej;

- osób zatrudnionych w organach administracji publicznej, jednostkach samorządu terytorialnego, szkołach i placówkach oświatowych;

- kuratorów sądowych;

- pracowników ośrodków pomocy społecznej, ośrodków adopcyjnych, domów pomocy społecznej;

- pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z obsługą klienta;

- radców prawnych, adwokatów, notariuszy, komorników;

- doradców zawodowych i edukacyjnych, pracowników pionów prawnych i egzekucji zadłużeń w bankach i ubezpieczeniach;

- pracowników firm consultingowych, działów HR, związków zawodowych, menedżerów wyższego i średniego szczebla, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw;

- pracowników sądów, prokuratur, policji i innych służb mundurowych.

Pobierz program kierunku