Prawo gospodarki nieruchomościami

Cena: 420 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 215 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Prawo gospodarki nieruchomościami


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest zdobycie, pogłębienie i uzupełnienie wiedzy w zakresie prawa gospodarki nieruchomościami.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia umożliwiają opanowanie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie znajomości przepisów prawa normujących gospodarkę nieruchomościami. Szczególna uwaga poświęcona jest unormowaniom prawnym dotyczącym zagadnień cywilnoprawnych - w tym między innymi instytucji pełnomocnictwa w obrocie nieruchomościami, ochrony rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, wspólnot mieszkaniowych, prawa sąsiedzkiego, zasiedzenia, ochrony prawa własności, własności wód, własności złóż i kopalin, instytucji użytkowania wieczystego, hipoteki, służebności przesyłu, znoszenia współwłasności, ochrony nabywcy nieruchomości lokalowych, ochrony najemcy lokalu, uprawnień wynajmującego oraz zasad dziedziczenia nieruchomości.

W ramach studiów analizowane są zagadnienia dotyczące nabycia i zbycia nieruchomości, w tym także nieruchomości rolnych i leśnych w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa. Omówione są odnoszące się do gospodarki nieruchomościami ustawowe zasady prawa spółdzielczego, prawa budowlanego, prawa zabytków, prawa podatkowego i finansowego, prawa gospodarki odpadami, prawa zagospodarowania przestrzennego (m.in. zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy) oraz prawa geodezyjnego i kartograficznego, a także zasady zarządu drogami.

Kierunek ten umożliwia podniesienie kwalifikacji zawodowych, może służyć przygotowaniu do różnorodnych egzaminów (np. na aplikacje), bądź umożliwić realizację aktywności zawodowej (np. w organach spółdzielni, jednostek samorządu terytorialnego czy wspólnot mieszkaniowych, w agencjach państwowych, w sektorze gospodarki lokalami); pomaga opanować umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz poznać zasady ich stosowania w praktyce.

Absolwent studiów Prawo gospodarki nieruchomościami podniesie swoje kwalifikacje w zakresie zrozumienia prawnej istoty obrotu nieruchomościami, sprawnego posługiwania się przepisami prawa i nakazami etyki w tym obszarze, wykonywania zarządu w odniesieniu do nieruchomości oraz zagwarantowania praw jednostce pozostającej w relacjach z organem administracji publicznej.


Adresaci:

Studia adresowane są szczególności do osób pragnących wykonywać w przyszłości zawód rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości, a także do osób, które ze względu na pracę w organach administracji publicznej lub prowadzenie działalności gospodarczej są odbiorcami usług świadczonych przez wspomnianych profesjonalistów; pracowników banków, jednostek samorządowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, firm zarządzających nieruchomościami, przedsiębiorstw budowlanych oraz podmiotów gospodarczych w których aktywa nieruchomościowe wpływają na wartość podmiotu; developerów, architektów, prawników, projektantów, administratorów budynków i obiektów użyteczności publicznej; osób zainteresowanych tematyką prawa gospodarki nieruchomościami. 

Pobierz program kierunku