Psychologia sądowa i mediacje

Cena: 380 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 164 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Psychologia sądowa i mediacje


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)

 

Cel: 

Celem studiów Psychologia sądowa i mediacje jest fachowe przygotowanie absolwenta studiów psychologicznych do podjęcia samodzielnej pracy zawodowej w charakterze biegłego psychologa sądowego poprzez:

- poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy psychologicznej w obszarze wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania czy resocjalizacji i psychiatrii sądowej;

- nabycie i udoskonalenie umiejętności diagnozowania i orzekania sądowego niezbędnych w pełnieniu roli biegłego psychologa sądowego;

- nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie działań profilaktycznych i interwencyjnych;

- wzbogacenie wiedzy z zakresu szeroko pojętej psychopatologii i patologii społecznej, niezbędnej do diagnozy psychologicznej.

Celem studiów jest ponadto nabycie wiedzy psychologicznej pozwalającej na pracę w charakterze mediatora, w sprawach z zakresu prawa karnego i cywilnego np. spraw o rozwód, separację, opiekę nad dziećmi oraz spraw z udziałem nieletnich. 


Czas trwania studiów: 3 semestry


Opis kierunku:

Studia w zakresie Psychologii sądowej i mediacji mają charakter interdyscyplinarny, przybliżają obszary działania psychologa sądowego. Program studiów skoncentrowany jest na integracji wiedzy psychologicznej, prawniczej i pedagogicznej; obejmuje podstawową wiedzę teoretyczną, problemy diagnozy psychologicznej w różnych obszarach funkcjonowania biegłego psychologa oraz podstawy prawne niezbędne w opiniowaniu sądowym.

Absolwenci studiów Psychologia sądowa i mediacje zdobędą szczegółową wiedzę oraz praktyczne umiejętności pozwalające im na samodzielną pracę w zakresie działań postawionych przed nimi przez organy sądowe.

Studia te służą także poszerzeniu wiedzy i podniesieniu kwalifikacji w zarządzaniu różnymi typami konfliktów, rozwijaniu kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej i zwiększeniu skuteczności procesów decyzyjnych przebiegających w różnych typach otoczenia organizacyjnego oraz w zarządzaniu grupą.

Studia z Psychologii sądowej i mediacji wypełniają standardy szkolenia mediatorów zgodnie z zaleceniami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dn. 29 października 2007 roku, co stanowi merytoryczną podstawę do składania wniosku o wpis na listę mediatorów sądowych, z uwzględnieniem specyfiki wymagań co do dziedzin prawa, których sprawy dotyczą. Dotyczy to osób posiadających w szczególności wykształcenie i wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, resocjalizacji i prawa (wedle obowiązujących przepisów dotyczących mediacji w sprawach karnych i sprawach nieletnich).


Adresaci:

Studia podyplomowe Psychologia Sądowa i Mediacje przeznaczone są dla psychologów z co najmniej dwuletnim stażem w pracy na stanowisku psychologa, współpracujących z wymiarem sprawiedliwości albo zainteresowanych taką współpracą; absolwentów studiów prawniczych i administracyjnych; pracowników Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych, diagnostów Pracowni Pedagogiczno-Psychologicznych, psychologów i pedagogów szkolnych, pracowników ośrodków mediacyjnych i socjoterapeutycznych, w gabinetach psychologicznych i pedagogicznych oraz przez osoby wykonujące zawody prawnicze.

Pobierz program kierunku