Instruktor tańca

Cena: 340 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 229 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Instruktor tańca


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem kierunku Instruktor tańca jest przygotowanie słuchacza do prowadzenia zajęć tanecznych i zapoznanie go z różnorodnymi technikami między innymi tańca współczesnego, towarzyskiego, ludowego oraz narodowego. Kształcenie skoncentrowane jest zarówno na zagadnieniach z zakresu choreografii, jak i na aspektach związanych z analizą ruchu.


Czas trwania: 2 semestry


Opis kierunku: 

Studia mają charakter interdyscyplinarny. W ramach obszaru kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej słuchacze studiów uzyskują wiedzę oraz zdobywają umiejętności związane z aspektami popularnej formy aktywności ruchowej, jaką jest taniec. Mają również świadomość kształtowania zachowań prozdrowotnych w poszczególnych etapach życia.

Program kształcenia skupiony jest na przekazaniu uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji instruktora tańca z uwzględnieniem nowych zadań edukacyjnych i metodycznych w obszarze ruchu tanecznego, a także praktyczne zapoznanie słuchaczy z podstawowymi formami taneczno-rytmicznymi i wybranymi nowoczesnymi formami ruchowymi przy muzyce. 

Uczestnicy kierunku przygotowani są do wykonywania zadań zawodowych instruktora tańca, w tym do:

- przestrzegania zasad, przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w organizacji zajęć tanecznych;

- rozpoznawania i identyfikowania zainteresowań i tradycji kulturalnych środowiska lokalnego;

- organizowania, opracowywania i reklamowania informacji o zajęciach tanecznych;

- opracowywania programów i scenariuszy zajęć tanecznych;

- organizowania zajęć tanecznych pod względem infrastruktury, logistyki i założeń metodologicznych;

- przygotowywania materiałów repertuarowych, sprzętu technicznego oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć;

- dobierania odpowiedniej muzyki do rodzaju tańca;

- nauczania techniki tanecznej i zachowania sprawności ruchowej;

- przygotowywania zespołu do występów, konkursów itp.;

- prowadzenia dokumentacji zajęć.

Absolwenci studiów przygotowani są do projektowania, organizowania i prowadzenia zajęć z zakresu różnorodnych form tanecznych w placówkach oświatowo-wychowawczych, ośrodkach kultury i innych; potrafią pracować z osobami indywidualnymi różnymi pod względem płci, wieku, stanu zdrowia i poziomu sprawności fizycznej lub z zespołami (pary taneczne, formacje o określonej liczbie uczestników na zajęciach); potrafią przygotować odpowiednie do zajęć podkłady muzyczne, układy taneczne, motywować swoich podopiecznych i uczyć pracy w zespole.


Zatrudnienie:

Absolwenci kierunku Instruktor tańca mogą znaleźć zatrudnienie w związkach i klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, szkołach tańca, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach oświatowych: szkołach i przedszkolach (m.in. prowadzić zajęcia taneczne w ramach lekcji wychowania fizycznego), a także placówkach wypoczynkowych (prowadząc zajęcia na obozach i koloniach tanecznych); mogą również założyć własną działalność, czyli otworzyć na przykład prywatną szkołę tańca.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w tym w szczególności do osób chcących nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu instruktora tańca, jak i do uczestników chcących pogłębić swoją wiedzę w zakresie różnorodnych form tanecznych.

Pobierz program kierunku