Resocjalizacja i Socjoterapia (3 sem)

Cena: 380 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 371 opinii
9.3
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Resocjalizacja i Socjoterapia


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do realizowania zadań opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia profilaktyki niedostosowania społecznego oraz zajęć socjoterapeutycznych. Absolwenci będą też mogli wykonywać zawód kuratora sądowego czy asystenta rodziny.


Czas trwania: 450 godzin + 180 godzin praktyk (łącznie 630 godzin) - 3 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Studia podyplomowe z zakresu „Resocjalizacji i Socjoterapii” mają charakter kwalifikacyjny. Słuchacze nabywają kwalifikacje diagnostyczne oraz metodyczne do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami zachowania, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie, a także umiejętności prowadzenia zajęć z zakresu resocjalizacji oraz zajęć socjoterapeutycznych.

Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych z zakresu resocjalizacji i socjoterapii.

Nazwa zawodu: Nauczyciel niedostosowanych społecznie (pedagog resocjalizacji, socjoterapeuta); kod zawodu: 235202 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Adresaci:

Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem oraz osobami dorosłymi, które weszły w konflikt z prawem lub z innych powodów wymagają resocjalizacji; nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów; osób chcących zdobyć wiedzę i kwalifikacje z zakresu resocjalizacji i socjoterapii; osób poszukujących zatrudnienia w placówkach resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych oraz opiekuńczo–wychowawczych nieposiadających kwalifikacji do pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej.


Zatrudnienie:

Specjalność  umożliwia zatrudnienie m.in. w placówkach edukacyjnych (szkołach),  schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, aresztach śledczych i zakładach karnych, domach dziecka, świetlicach profilaktycznych, socjoterapeutycznych, w sądach, w kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą i na stanowisku kuratora, w domach pomocy społecznej, w szkołach i placówkach w ramach prowadzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej (prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych) oraz w wielu innych instytucjach z obszaru profilaktyki, terapii i resocjalizacji.


Wymagania:

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego. 

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-online.pl

Pobierz program kierunku