Terapia pedagogiczna (Pedagogika korekcyjna) dla pedagogów specjalnych


Cena:  350 zł (czesne)

 

Dziś 5% taniej 370 PLN


ilość wpłat: 103 semestry
Ocena słuchaczy:9.0
175 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Terapia pedagogiczna (pedagogika korekcyjna) dla pedagogów specjalnych


Rodzaj studiów: studia podyplomowe

Charakter studiów: studia kwalifikacyjne

Metoda kształcenia: e-learning (online)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Studia mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela terapeuty we wszystkich placówkach edukacyjnych oraz Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej niezbędne do:

- samodzielnego przeprowadzenia diagnozy i terapii dzieci oraz młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i/lub z zaburzeniami rozwoju ruchowego, emocjonalnego i społecznego,

- organizowania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspierania rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.


Czas trwania: 510 godzin (w tym 120 godzin praktyk) - 3 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia podyplomowe z zakresu „Terapii pedagogicznej (pedagogiki korekcyjnej) dla pedagogów specjalnych” mają charakter kwalifikacyjny. Absolwent uzyska kwalifikacje do pracy terapeutycznej w zakresie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży w instytucjach edukacyjnych tym samym uzyska tytuł terapeuty pedagogicznego.

Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zakresie terapii pedagogicznej.

Nazwa zawodu: Nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej.

Kod zawodu: 235909 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Adresaci:

Studia te adresowane są przede wszystkim do osób pracujących bądź przygotowujących się do pracy na stanowiskach wymagających przygotowania do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, wymagającymi wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających mu rozwój i funkcjonowanie społeczne oraz wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się; nauczycieli, wychowawców, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, opiekunów oraz pedagogów szkolnych.


Zatrudnienie:

Zdobyte uprawnienia terapii pedagogicznej, pozwolą absolwentom znaleźć zatrudnienie w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych.


Wymagania:

Studia kierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z małymi dziećmi niepełnosprawnymi lub zagrożonymi niepełnosprawnością.

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres kontakt@studia-online.pl