Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla pedagogów specjalnych


Cena:  350 zł (czesne)

 

Dziś 5% taniej 370 PLN


ilość wpłat: 103 semestry
Ocena słuchaczy:9.6
311 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla pedagogów specjalnych


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Metoda kształcenia: e-learning (online)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności profesjonalnego organizowania wczesnej, kompleksowej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem; dzieciom z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania; przygotowanie słuchacza do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci o zaburzonym rozwoju psychoruchowym i społecznym.

Podczas zajęć słuchacze poznają warunki organizowania i realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, rozumianego jako wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację dziecka niepełnosprawnego.


Czas trwania: 510 godzin (w tym 120 godzin praktyk) – 3 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia nadają kwalifikacje do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Absolwent specjalności posiada kwalifikacje do pełnienia funkcji opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.


Adresaci:

Studia podyplomowe z zakresu „Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla pedagogów specjalnych” adresowane są do absolwentów: pedagogiki, psychologii, logopedii oraz lekarzy, fizjoterapeutów zainteresowanych pracą w zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci (w resorcie oświaty) oraz zespołach wczesnej interwencji pracujących z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością i niepełnosprawnymi (w resorcie zdrowia). 

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.


Zatrudnienie:

Po ukończeniu studiów Absolwent posiada kompetencje do podjęcia zatrudnienia m.in. w:

- ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i ośrodkach wczesnej interwencji,

- przedszkolach specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz ogólnodostępnych prowadzących programy wspomagające rozwój dzieci,

- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych prowadzących programy wspomagające rozwój dzieci,

- instytucjach niepublicznych: ośrodkach, fundacjach, stowarzyszeniach i innych placówkach, w których powoływane są zespoły do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

- poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzących program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


Wymagania:

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres kontakt@studia-online.pl