Pedagogika leczniczo-terapeutyczna dla pedagogów specjalnych


Cena:  300 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 320 PLN


ilość wpłat: 103 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
168 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Pedagogika leczniczo-terapeutyczna dla pedagogów specjalnych


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Metoda kształcenia: e-learning (online)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel: 

Celem studiów jest przygotowanie do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki leczniczej (terapeutycznej); specjalistyczne przygotowanie do pracy z osobami przewlekle chorymi lub/i dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu.

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy dotyczącej współcześnie realizowanej pedagogiki leczniczej - diagnozowania potrzeb zarówno dzieci chorych, jak i ich rodzin, zasad funkcjonowania instytucji leczniczych oraz systemów wsparcia społecznego; kształtują umiejętności edukacyjno-wychowawcze i terapeutyczne postępowania w pracy z dziećmi i młodzieżą z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością; pozwalają ponadto rozwinąć kompetencje społeczne w zakresie współpracy z rodziną i innymi instytucjami na rzecz wspomagania rozwoju uczniów.


Czas trwania: 510 godzin (w tym 120 godzin praktyk) - 3 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki leczniczo-terapeutycznej.


Adresaci:

Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z osobami przewlekle chorymi, lub dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu; nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych; pracowników socjalnych Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Opieki Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie; pielęgniarek środowiskowych pracujących z osobami w fazie starości wymagających opieki medycznej, socjalnej, a nawet paliatywno-hospicyjnej; którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje o nowe umiejętności praktyczne.

Na studia zapraszani są też pracownicy służby zdrowia (pielęgniarki, dietetycy, rehabilitanci, pediatrzy, kardiolodzy, ortopedzi, psychiatrzy, onkolodzy, neurolodzy, onkolodzy, opiekunowie społeczni). Zdobędą oni dodatkowe kompetencje w zakresie pracy z przewlekle chorym dzieckiem i jego rodziną, także w zakresie współpracy w interdyscyplinarnym zespole leczącym i opiekującym się dzieckiem chorym i przewlekle chorym.

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.


Zatrudnienie:

Absolwenci studiów uzyskają uprawnienia do nauczania w klasach integracyjnych, szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do prowadzenia nauczania indywidualnego.


Miejsca pracy:

Szpitale; sanatoria; placówki służby zdrowia; oddziały: pediatryczne, kardiologiczne, psychiatryczne, neurologiczne, ortopedyczne, pneumologiczne, opieki paliatywnej i hospicyjnej; placówki zdrowia psychicznego; pielęgniarka środowiskowa; Domy Seniora; Domy opieki całodobowej; Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej; Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej; Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.


Wymagania:

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres kontakt@studia-online.pl