Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) dla pedagogów specjalnych


Cena:  380 zł (czesne)

 

Dziś 5% taniej 400 PLN


ilość wpłat: 103 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
186 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) dla pedagogów specjalnych


Rodzaj studiów: studia podyplomowe

Charakter studiów: studia kwalifikacyjne

Metoda kształcenia: e-learning (online)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Celem studiów jest przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki specjalnej – specjalność tyflopedagogika.

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie metod, form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji potrzebnych w pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej z osobami słabowidzącymi i niewidomymi.


Czas trwania: 510 godzin (w tym 120 godzin praktyk) - 3 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową. 

Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych z zakresu tyflopedagogiki.

Nazwa zawodu: Nauczyciel niewidomych i słabowidzących (tyflopedagog). 

Kod zawodu: 235203 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Adresaci:

Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z osobami niewidomymi oraz słabowidzącymi; nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.


Zatrudnienie:

Nauczyciel tyflopedagog może pracować w szkolnictwie specjalnym: w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, ośrodkach szkolno-wychowawczych dla uczniów słabowidzących, i niewidomych; w szkolnictwie integracyjnym, w przedszkolach integracyjnych, przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, szkołach integracyjnych, szkołach z oddziałami integracyjnymi; w szkolnictwie ogólnodostępnym (nurt inkluzyjny) oraz w  nauczaniu indywidualnym; w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz poradniach specjalistycznych.


Wymagania:

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres kontakt@studia-online.pl