Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) dla pedagogów specjalnych


Cena:  380 zł (czesne)

 

Dziś 5% taniej 400 PLN


ilość wpłat: 103 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
174 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) dla pedagogów specjalnych


Rodzaj studiów: studia podyplomowe

Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Metoda kształcenia: e-learning (online)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Celem studiów jest przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki specjalnej – specjalność surdopedagogika.

Uzyskanie kwalifikacji i kompetencji do pracy z osobami z dysfunkcją słuchu i wynikającej z niej zaburzeń mowy. Podczas studiów słuchacz uzyska praktyczną wiedzę i umiejętności związane ze sprawnym porozumiewaniem się z osobami niesłyszącymi lub słabosłyszącymi, dzięki odpowiednio dobranym i dostępnym środkom, odpowiedniej diagnozie i terapii.


Czas trwania: 510 godzin (w tym 120 godzin praktyk) - 3 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z wadą słuchu.

Studia podyplomowe z Pedagogiki Specjalnej o specjalności Surdopedagogika (w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli) nadają ponadto uprawniania do pracy w charakterze nauczyciela uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym: pedagoga specjalnego, nauczyciela wspomagającego oraz doradcy zawodowego.

Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych z zakresu surdopedagogiki.

Nazwa zawodu: Nauczyciel niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagog). 

Kod zawodu: 235201 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Adresaci:

Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z osobami z niepełnosprawnością słuchową; nauczycieli słyszących i niesłyszących (symultaniczne tłumaczenie na Polski Język Migowy wszystkich zajęć), którzy pragną pracować z dziećmi z dysfunkcją słuchu oraz z zaburzeniami mowy wynikającymi z wad słuchu.

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.


Zatrudnienie:

Realizacja studiów podyplomowych umożliwia uzyskanie przygotowania do pracy w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych (oddziałach specjalnych lub integracyjnych).

Nauczyciel surdopedagog może pracować w szkolnictwie specjalnym: w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, ośrodkach szkolno-wychowawczych dla słabosłyszących i niesłyszących; w szkolnictwie integracyjnym: w przedszkolach integracyjnych, przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, szkołach integracyjnych, szkołach z oddziałami integracyjnymi; w szkolnictwie ogólnodostępnym (nurt inkluzyjny) oraz w nauczaniu indywidualnym; w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz poradniach specjalistycznych. 


Wymagania:

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres kontakt@studia-online.pl