Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) dla pedagogów specjalnych

Cena: 420 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 230 opinii
9.1
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) dla pedagogów specjalnych


Rodzaj studiów: studia podyplomowe

Charakter studiów: studia kwalifikacyjne

Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji pedagoga specjalnego – oligofrenopedagoga oraz nauczyciela wspomagającego poprzez nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji do realizacji zadań z zakresu edukacji i wychowania uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną w warunkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego.

Studia przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych.


Czas trwania: 510 godzin (w tym 120 godzin praktyk) - 3 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Absolwenci studiów uzyskują:

- kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie oligofrenopedagogiki (pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie),

- kompetencje do pracy w klasie integracyjnej w charakterze nauczyciela wspierającego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w jego procesie uczenia się oraz do organizacji na terenie swoich placówek kształcenia i wychowania integracyjnego.

Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych z zakresu oligofrenopedagogiki.

Nazwa zawodu: Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog). 

Kod zawodu: 235205 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Adresaci:

Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki dla pedagogów specjalnych adresujemy do osób pragnących zdobyć przygotowanie do pracy w szkołach i ośrodkach specjalnych – sprofilowanych na kształcenie osób z niepełnosprawnością intelektualną (wymagającą wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorodnych trudności, utrudniających im rozwój i funkcjonowanie społeczne), a także w oddziałach integracyjnych szkół ogólnodostępnych oraz w placówkach pracy z dorosłymi.

Oferta skierowana jest w szczególności do: pedagogów i psychologów; nauczycieli i wychowawców różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.


Zatrudnienie:

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pełnienia roli zawodowej:

- nauczyciela przedszkola (oddziału) specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,

- nauczyciela (oligofrenopedagoga) w szkole podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,

- nauczyciela współorganizującego proces edukacji w przedszkolach (oddziałach) i szkołach (klasach) integracyjnych,

- nauczyciela – wychowawcy w świetlicach szkolnych, internatach dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,

- nauczyciela zajęć rewalidacyjnych w placówkach kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną,

- nauczyciela rewalidacji indywidualnej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną,

- pedagoga (oligofrenopedagoga) w ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym,

- pedagoga (oligofrenopedagoga) w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych poradniach specjalistycznych,

- pedagoga (oligofrenopedagoga) w innych placówkach, w których ma miejsce proces rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy. 


Wymagania:

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-online.pl

Pobierz program kierunku