Resocjalizacja (Pedagogika resocjalizacyjna)

Cena: 360 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 215 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Resocjalizacja (Pedagogika resocjalizacyjna)


Rodzaj studiów: studia podyplomowe

Charakter studiów: studia kwalifikacyjne

Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Studia podyplomowe na kierunku Resocjalizacja (Pedagogika resocjalizacyjna)” mają na celu:

- wyposażenie słuchaczy w wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy resocjalizacyjnej, dydaktycznej, terapeutycznej, wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym,

- wyposażenie w wiedzę i umiejętności umożliwiające planowanie i stosowanie skutecznych oddziaływań resocjalizacyjnych i psychokorekcyjnych w pracy z osobami z zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym oraz z uczniami sprawiającymi szczególne trudności wychowawcze, jak również wobec wszelkich osób z symptomami niedostosowania społecznego (przebywających w placówkach profilaktycznych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych i readaptacji społecznej),

- nabycie przez uczestników studiów wiedzy o prawidłowościach rozwoju społecznego i interpersonalnego dzieci i młodzieży oraz mogących wystąpić w tym procesie zaburzeń,

- wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie,

- uwrażliwienie słuchaczy na wczesne symptomy zaburzeń rozwoju społecznego i interpersonalnego,

- przygotowanie słuchaczy do podejmowania efektywnych działań profilaktycznych wobec: dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym i jego rodziny; osób z zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym oraz z uczniami sprawiającymi szczególne trudności wychowawcze,

- ukazanie najodpowiedniejszych metod i form współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi proces wychowania i resocjalizacji nieletnich.


Czas trwania: 450 godzin + 180 godzin praktyk (łącznie 630 godzin) - 3 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do pracy resocjalizacyjnej, wychowawczej i profilaktycznej z młodzieżą i dorosłymi, zdobędzie praktyczne umiejętności zawodowe umożliwiające podjęcie pracy w placówkach i instytucjach wychowawczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych, interwencyjnych, socjalizacyjnych, placówkach wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, policyjnych izbach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach readaptacji społecznej, zakładach poprawczych, w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz do pracy na stanowisku kuratora sądowego, nauczyciela i wychowawcy resocjalizującego. Studia poszerzają posiadane kwalifikacje pedagogiczne o kompetencje terapeutyczne i diagnostyczne.


Adresaci:

Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem oraz osobami dorosłymi które weszły w konflikt z prawem lub z innych powodów wymagają resocjalizacji; nauczycieli pedagogów, psychologów ze wszystkich typów szkół i placówek w których przebywają osoby niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem.

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.


Wymagania:

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-online.pl


Pobierz program kierunku