Przygotowanie Pedagogiczne do nauczania języka obcego

Cena: 460 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 780 opinii
9.7
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.).


Cel: 

Studia te umożliwiają absolwentom uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do nauczania języka obcego w szkołach oraz placówkach oświatowych (zarówno publicznych, jak i prywatnych), a także nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii, podstaw dydaktyki, emisji głosu oraz dydaktyki szczegółowej w powiązaniu z kierunkiem studiów i praktyką pedagogiczną.


UWAGA! Istnieje możliwość zwolnienia z praktyk czynnych zawodowo nauczycieli.


Czas trwania: 414 godzin + 150 godzin praktyk (łącznie 564 godziny) - 3 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 ze zm.).

Studia podyplomowe z zakresu „Przygotowania pedagogicznego do nauczania języka obcego” mają charakter kwalifikacyjny - umożliwiają zdobycie uprawnień pedagogicznych i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej.

Po ukończeniu studiów podyplomowych i zdaniu egzaminu końcowego absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Adresaci:

Studia te adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku studiów, których program nie określał efektów uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujących treści nauczania określone w podstawie programowej języka obcego nowożytnego, a którzy legitymują się znajomością tego języka odpowiednią do wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586 i 1672) i potwierdzoną zgodnie z tymi przepisami lub ukończyli studia w państwie, w którym językiem urzędowym jest ten język, nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.


Pobierz program kierunku