Resocjalizacja z elementami socjoterapii Studia licencjackie na kierunku Pedagogika

Cena: 419 zł (czesne)

Liczba wpłat: 30
Liczba semestrów: 6
Lata nauki: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

< powrót do oferty

Studia licencjackie - Resocjalizacja z elementami socjoterapii

“Resocjalizacja z elementami socjoterapii” to studia, na których nauczysz się jak pracować z osobami uzależnionymi, przebywającymi w zakładach karnych, a także młodzieżą znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej. Pedagog resocjalizacyjny czy socjoterapeuta to zawody, które stwarzają możliwość pomocy różnorodnym grupom osób, które mogą potrzebować wsparcia w różnych aspektach życia. W swojej pracy absolwenci studiów dbać będą o dobrostan m.in.: uczniów, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, osadzonych czy seniorów. Zwiększająca się ilość problemów, wynikających z izolacji czy nadużywania mediów społecznościowych sprawiają, że przestrzeń do pracy dla specjalistów udzielających wsparcia psychologiczno-pedagogicznego regularnie się poszerza.

Ośrodki dla osób uzależnionych, domy dziecka, poradnie psychologiczno-pedagogiczne to miejsca, w których pojawia się coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu. Studia z resocjalizacji z elementami socjoterapii są z tego powodu bardzo przyszłościowym kierunkiem i stwarzają ogrom możliwości na rynku pracy. W programie studiów przewidziana jest między innymi nauka projektowania kampanii profilaktycznych czy metodyka pracy socjalnej. “Resocjalizacja z elementami socjoterapii" to specjalność w obrębie kierunku Pedagogika. Tok nauczania w semestrach 4-6 przewiduje w programie studiów realizację przedmiotów specjalnościowych w ramach wybranego modułu specjalnościowego: Resocjalizacja z elementami socjoterapii. 

Informacje o studiach zostały przygotowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego, a Uczelnią prowadzącą kształcenie jest Pomorska Szkoła Wyższa.

Resocjalizacja z elementami socjoterapii - studia na platformie

“Resocjalizacja z elementami socjoterapii” studia licencjackie to doskonały wybór dla każdego, kto chce lepiej zrozumieć, jakie motywacje kierują człowiekiem i jakie są główne przyczyny przestępczości. Student nabywa umiejętności związanych z profilaktyką, a także uczy się metod pracy terapeutycznej. Chociaż praca w placówkach penitencjarnych, wychowawczych i socjoterapeutycznych jest pełna wyzwań, to właśnie te aspekty dla większości osób podejmujących w nich zatrudnienie stanowią największą motywację. Dzięki temu praca jest niezwykle dynamiczna, a każdy spędzony w niej dzień, jest zupełnie inny.

Jeśli zdecydujesz się na wybranie ww. studiów „Resocjalizacja z elementami socjoterapii”, będziesz mógł uczyć się z wykorzystaniem metod kształcenia online. Innowacyjne metody kształcenia jeszcze w czasie studiów, pozwolą na nabywanie doświadczenia w placówkach, w których po studiach będzie możliwe podjęcie zatrudnienia.

Czego się nauczysz, wybierając studia Resocjalizacja z elementami socjoterapii?

 • Planowania i realizowania programów profilaktycznych - studenci poznają podstawowe poziomy profilaktyki, strategie profilaktyczne, a także mają okazję do zapoznania się z najpopularniejszymi aktualnie prowadzonymi na terenie Polski programami dla różnych grup wiekowych.
 • Stosowania prawa karnego i prawa wykroczeń w praktyce - praca w placówkach penitencjarnych, wychowawczych i socjoterapeutycznych wymaga znajomości zasad kierowania do nich.
 • Rozpoznawania mechanizmów związanych z pojawianiem się przestępczości - na zajęciach omawiane będą najpopularniejsze teorie z zakresu psychologii i socjologii, które wyjaśniają motywację osób popełniających przestępstwa, a także ukazują mechanizmy utrwalania się zachowań przestępczych.
 • Udzielania wsparcia psychologicznego i postępowania w sytuacjach kryzysowych - interwencja kryzysowa oraz udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych to jedne z podstawowych zadań pedagogów resocjalizacyjnych. Na zajęciach będzie można dowiedzieć się, co robić, żeby pomóc podopiecznemu.

Miejsca, w których możesz znaleźć pracę po studiach:

 • placówki penitencjarne, ośrodki pomocy postpenitencjarnej, zakłady poprawcze;
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapeutyczne;
 • placówki socjalizacyjne;
 • stowarzyszenia na rzecz młodzieży, stowarzyszenia zajmujące się profilaktyką i promocją zdrowia, organizacje non-profit;
 • świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
 • ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki kuratorskie, centra doradztwa zawodowego;
 • ośrodki wsparcia dziennego, domy pomocy społecznej, ośrodki leczenia uzależnień;
 • placówki edukacyjne i placówki wychowania pozaszkolnego.

Resocjalizacja z elementami socjoterapii - studia: sylwetka absolwenta

“Resocjalizacja z elementami socjoterapii” licencjat to idealny wybór dla osób, które chcą pracować z drugim człowiekiem i szukają dynamicznego zajęcia. Absolwenci tego kierunku doskonale adaptują się do zmieniających się warunków, szybko reagują na zagrożenia i potrafią podejmować trudne decyzje pod presją czasu. Posiadają również praktyczną wiedzę, do jakiego rodzaju placówki skierować osobę potrzebującą pomocy. Te wszystkie cechy pozwalają im sprawnie i właściwie odnaleźć się w każdym miejscu pracy powiązanym z resocjalizacją oraz elementami socjoterapii.

Jak wyglądają studia na uczelni?

Ukończona “Resocjalizacja z elementami socjoterapii” uprawnia do odebrania dyplomu, który jest respektowany na terenie całej Unii Europejskiej. W toku studiów uzyskuje się także standardową ilość punktów ECTS, a posiadane wykształcenie jest zgodne z VI poziomem w Polskiej Ramie Kwalifikacji. Dzięki studiowaniu na Uczelni można znaleźć atrakcyjną pracę, a także cieszyć się możliwościami rozwoju na różnych polach. “Resocjalizacja z elementami socjoterapii studia I stopnia” to okazja do nabycia wiedzy teoretycznej i umiejętności, które umożliwią satysfakcjonującą pracę z wychowankiem. 

Studia realizowane są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm). Istnieje również możliwość realizacji studiów w oparciu o przepisy art. 85 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. 2018 poz. 1668, tj.”,

W związku z powyższym jeśli zdecydujesz się na wybranie ww. studiów „Resocjalizacja z elementami socjoterapii”, będziesz mógł uczyć się z wykorzystaniem metod kształcenia online. Innowacyjne metody kształcenia jeszcze w czasie studiów, pozwolą na nabywanie doświadczenia w placówkach, w których po studiach będzie możliwe podjęcie zatrudnienia.


| Pobierz program studiów

| Pobierz harmonogram płatności