Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową oraz wzrokową (Surdopedagogika i tyflopedagogika)

Cena: 560 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 4

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 239 opinii
9.2
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową oraz wzrokową (Surdopedagogika i tyflopedagogika)


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Celem studiów jest przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki specjalnej – specjalność surdopedagogika i tyflopedagogika.

Uzyskanie kwalifikacji i kompetencji do pracy z osobami z dysfunkcją słuchu i wynikającej z niej zaburzeń mowy oraz wzroku.


Opis kierunku:

Podczas studiów słuchacz uzyska praktyczną wiedzę i umiejętności:

- związane ze sprawnym porozumiewaniem się z osobami niesłyszącymi lub słabosłyszącymi, dzięki odpowiednio dobranym i dostępnym środkom, odpowiedniej diagnozie i terapii;

- dotyczące metod, form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji potrzebnych w pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej z osobami słabowidzącymi i niewidomymi.


Czas trwania: 4 semestry (w tym 300 godz. praktyk)


Nazwa zawodu: 
- Nauczyciel niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagog);

- Nauczyciel niewidomych i słabowidzących (tyflopedagog).

Kod zawodu: 235201 i 235203 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Uzyskane kwalifikacje:

Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie edukacji, rehabilitacji, opieki i wychowania dzieci oraz młodzieży z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową. 

Studia podyplomowe z Pedagogiki Specjalnej o specjalności „Surdopedagogika i tyflopedagogika” (w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli) nadają ponadto uprawniania do pracy w charakterze nauczyciela uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym: pedagoga specjalnego, nauczyciela wspomagającego oraz doradcy zawodowego.

Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych z zakresu surdopedagogiki i tyflopedagogiki.


Adresaci:

Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z osobami z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową. W tym przede wszystkim do: nauczycieli, którzy pragną pracować z dziećmi z dysfunkcją słuchu i wzroku, pedagogów, psychologów oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.


Zatrudnienie:

Realizacja studiów podyplomowych umożliwia uzyskanie przygotowania do pracy w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych (oddziałach specjalnych lub integracyjnych).

Nauczyciel surdopedagog i tyflopedagog może pracować w:

- szkolnictwie specjalnym: w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, ośrodkach szkolno-wychowawczych dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących, a także słabowidzących i niewidomych;

- szkolnictwie integracyjnym: w przedszkolach integracyjnych, przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, szkołach integracyjnych, szkołach z oddziałami integracyjnymi;

- szkolnictwie ogólnodostępnym (nurt inkluzyjny) oraz w nauczaniu indywidualnym;

- poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz poradniach specjalistycznych.


Wymagania:

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-online.pl