Logopedia ogólna i kliniczna

Cena: 540 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 4

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 240 opinii
9.2
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Logopedia ogólna i kliniczna


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Celem studiów jest zdobycie pełnych kwalifikacji do pracy w zawodzie:

- logopedy w placówkach służby zdrowia oraz

- nauczyciela logopedy w przedszkolach i szkołach podstawowych powszechnych oraz integracyjnych, a także poradniach psychologiczno-pedagogicznych.


Czas trwania: 4 semestry (w tym 180 godzin praktyk)


Uzyskane kwalifikacje:

Studia te mają charakter kwalifikacyjny, nadają uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy i nauczyciela logopedy.

Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (z uwzględnieniem uchwały Kolegium Logopedycznego z dnia 16 lutego 1998 roku w sprawie minimum programowego studiów logopedycznych) potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych:

Nazwa zawodu: Logopeda; Nauczyciel Logopeda.

Kod zawodu: 229402; 235906 - według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - zgodnie z Rozporządzeniem absolwent Logopedii, zdobędzie również kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


Opis kierunku:

Kierunek ten ma charakter interdyscyplinarny, łączy bowiem wiedzę z zakresu językoznawstwa, nauk medycznych, psychologii i pedagogiki. Program kształcenia obejmuje przedmioty z zakresu nauk humanistycznych, nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych.

Absolwent studiów posiada:

- wiedzę w zakresie lingwistycznych, psychopedagogicznych i medycznych podstaw logopedii, zaburzeń mowy oraz zasad postępowania logopedycznego;

- umiejętności w zakresie: opisu, kwalifikacji oraz usuwania wad wymowy, wykorzystania metod i technik badań logopedycznych, usprawniania narządów artykulacyjnych, współpracy ze specjalistami w celu ustalania metod oraz trybu postępowania terapeutycznego, oceny rodzaju i zakresu zaburzenia (m.in.: w afazji, dyzartrii, niedosłuchach, zaburzeniach ze spektrum autyzmu), doboru metod, narzędzi i technik w diagnozowaniu oraz terapii osób z zaburzeniami (rozwojowymi lub nabytymi) mowy i języka.


Adresaci:

Studia te kierowane są do:

- absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i kierunku, interesujących się zaburzeniami komunikacji językowej zarówno w mowie, jak i w piśmie,

- rodziców, którzy chcą świadomie kształcić sposób komunikacji i usuwać jej zaburzenia u własnych dzieci,

- nauczycieli czynnych zawodowo oraz poszukujących pracy;

- osób posiadających uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą, które chcą zdobyć kwalifikacje oraz zawód logopedy ogólnego.


Zatrudnienie:

Studia podyplomowe na ww. kierunku umożliwiają podjęcie pracy w placówkach zarówno resortu oświaty, zdrowia jak i kultury, w tym w: przedszkolach i szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach specjalistycznych (np. dla osób z wadami słuchu i zaburzeniami mowy), ośrodkach szkolno-wychowawczych, domach dziecka, szpitalach i poradniach przyszpitalnych, przychodniach specjalistycznych oraz prywatnych gabinetach.


Wymagania:

Studia przeznaczone są dla osób, które legitymują się ukończeniem studiów wyższych magisterskich oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne. Dodatkowo wymagane jest zaświadczenie z gabinetu logopedycznego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-online.pl

Pobierz program kierunku