Psychotraumatologia


Cena:  550 zł (czesne)

 

Dziś 11% taniej 620 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.7
330 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Psychotraumatologia


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem kierunku jest przygotowanie słuchacza do pracy z osobami, które doświadczyły traumy, a także przekazanie aktualnej wiedzy i umiejętności w zakresie przeprowadzania diagnozy i terapii traumy.


Czas trwania studiów: 2 semestry 


Opis kierunku: 

Program wskazanego kierunku skoncentrowany jest na przekazaniu specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozowania, wspomagania oraz profilaktyki zaburzeń osób dotkniętych traumą, która jest następstwem doświadczeń traumatycznych o różnorodnej etiopatogenezie (np. wypadek, działania wojenne, śmierć bliskiej osoby, bezdzietność, przemoc fizyczna i psychiczna), symptomatologii i konsekwencjach (np. epizod psychotyczny, depresja, próba samobójcza, uzależnienia, zaburzenia osobowości, bezdomność). Słuchacze zostaną zapoznani z narzędziami pracy psychotraumatologa, programami prewencyjnymi i interwencyjnymi przygotowującymi do radzenia sobie z sytuacjami przekraczającym zasoby osobiste oraz warunkami uzyskiwania wzrostu potraumatycznego.


Opis kierunku: 

Absolwent kierunku zna mechanizmy urazów psychicznych i umiejętnie wykorzystuje zdobyte w toku studiów kwalifikacje do profesjonalnej pracy w instytucjach zaangażowanych w pomoc osobom, które doświadczyły traumy psychologicznej.

Ukończenie kształcenia umożliwia uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych z zakresu psychotraumatologii.

Nazwa zawodu: Psychotraumatolog

Kod zawodu: 229910 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Wymagania:

Na studia mogą być przyjęte osoby posiadające co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów z obszaru dziedzin:

a) nauk społecznych (psychologia, pedagogika)

b) nauk medycznych lub

c) nauk o zdrowiu (np. pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, położnictwo).


Adresaci: 

Studia podyplomowe z Psychotraumatologii adresowane są do pracowników: sądownictwa, placówek oświatowych, służby zdrowia, diagnostyczno-terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, prokuratury, policji, straży pożarnej, miejskiej, granicznej i innych osób, które w życiu zawodowym stykają się z osobami doświadczającymi traumy.