Psychotraumatologia

Cena: 620 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 330 opinii
9.7
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Psychotraumatologia


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem kierunku jest przygotowanie słuchacza do pracy z osobami, które doświadczyły traumy, a także przekazanie aktualnej wiedzy i umiejętności w zakresie przeprowadzania diagnozy i terapii traumy.


Czas trwania studiów: 2 semestry 


Opis kierunku: 

Program wskazanego kierunku skoncentrowany jest na przekazaniu specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozowania, wspomagania oraz profilaktyki zaburzeń osób dotkniętych traumą, która jest następstwem doświadczeń traumatycznych o różnorodnej etiopatogenezie (np. wypadek, działania wojenne, śmierć bliskiej osoby, bezdzietność, przemoc fizyczna i psychiczna), symptomatologii i konsekwencjach (np. epizod psychotyczny, depresja, próba samobójcza, uzależnienia, zaburzenia osobowości, bezdomność). Słuchacze zostaną zapoznani z narzędziami pracy psychotraumatologa, programami prewencyjnymi i interwencyjnymi przygotowującymi do radzenia sobie z sytuacjami przekraczającym zasoby osobiste oraz warunkami uzyskiwania wzrostu potraumatycznego.


Opis kierunku: 

Absolwent kierunku zna mechanizmy urazów psychicznych i umiejętnie wykorzystuje zdobyte w toku studiów kwalifikacje do profesjonalnej pracy w instytucjach zaangażowanych w pomoc osobom, które doświadczyły traumy psychologicznej.

Ukończenie kształcenia umożliwia uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych z zakresu psychotraumatologii.

Nazwa zawodu: Psychotraumatolog

Kod zawodu: 229910 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Adresaci: 

Studia podyplomowe z Psychotraumatologii adresowane są do absolwentów studiów wyższych co najmniej I stopnia, a także do pracowników: sądownictwa, placówek oświatowych, służby zdrowia, diagnostyczno-terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, prokuratury, policji, straży pożarnej, miejskiej, granicznej i innych osób, które w życiu zawodowym stykają się z osobami doświadczającymi traumy.


| Pobierz program kierunku