Urbanistyka i planowanie przestrzenne

Cena: 460 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 198 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Urbanistyka i planowanie przestrzenne


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest przygotowanie specjalistycznej kadry o szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Absolwenci kierunku zdobędą praktyczne umiejętności kształtowania i planowania przestrzeni. Ponadto uzyskają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną dotyczącą opracowania dokumentów planistycznych w gminie, a także zapoznają się z możliwościami technicznymi i ograniczeniami stojącymi przed projektantem.

Słuchacze nabędą umiejętności współpracy klient - wykonawca oraz skutecznej komunikacji w zespole, co stanowi podstawę w zakresie profesjonalnego świadczenia usług.

Dodatkowo zgodnie z Ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych program studiów spełnia wymóg uzupełnienia wyższego wykształcenia o kierunkowe studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej.

Ukończenie studiów we wskazanym zakresie umożliwi absolwentom sporządzanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 j.t.).


Adresaci:

Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe, w tym w szczególności do: pracowników jednostek samorządowych, architektów, architektów krajobrazu, geodetów, geografów, a także do osób pragnących poszerzyć lub nabyć wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej i urbanistyki.

Pobierz program kierunku