Psychologia edukacji


Cena:  360 zł (czesne)

 

Dziś 12% taniej 410 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:10.0
202 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Psychologia edukacji


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest zwiększenie zakresu wiedzy uczestników na temat metod i narzędzi diagnozy oraz nabycie umiejętności planowania skutecznych oddziaływań psychologicznych i pedagogicznych wobec dzieci i młodzieży.


Czas trwania studiów: 2 semestry 


Opis kierunku: 

Kierunek ten przygotowuje do pracy z dziećmi, młodzieżą na różnych etapach ich rozwoju oraz społecznego funkcjonowania. Skoncentrowany jest na problematyce edukacji i wsparcia osób w sytuacjach kryzysowych.

Program kształcenia obejmuje zagadnienia z zakresu oddziaływań diagnostycznych, terapeutycznych, dostosowywania metod i form pracy do potrzeb oraz możliwości psychofizycznych i edukacyjnych dzieci.

Absolwent studiów posiada aktualną wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej. Wszyscy uczestnicy studiów otrzymają uprawnienia do stosowania narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oświacie. Uczestnik studiów podyplomowych, który posiada dyplom magistra psychologii uzyska ponadto uprawnienia do stosowania wybranych metod diagnozy intelektu.


Adresaci: 

Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (co najmniej I stopnia), w tym w szczególności do: psychologów, pedagogów, terapeutów, logopedów, nauczycieli, wychowawców, pracowników przedszkoli, pracowników świetlic, pracowników opieki społecznej i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.