Diagnoza, terapia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna


Cena:  400 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 430 PLN


ilość wpłat: 103 semestry
Ocena słuchaczy:8.8
243 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Diagnoza, terapia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Metoda kształcenia: e-learning (online)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel: 

Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (terapeutycznych) z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Opis kierunku:

Kierunek ten przygotowuje studentów do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (terapeutycznych) z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z tymi, które przejawiają trudności w nauce szkolnej (zwłaszcza w zakresie czytania, pisania i liczenia).

Absolwenci kierunku posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie terapii, profilaktyki, diagnostyki pedagogicznej oraz konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań pedagogicznych. 


Czas trwania studiów: 3 semestry (w tym 180 godz. praktyk)


Uzyskane kwalifikacje: 

Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych ‒ nadają kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela-diagnosty, terapeuty, pedagoga specjalnego m.in.: w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach terapeutycznych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także instytucjach edukacyjnych wspierających oddziaływania rodziców.

Uzyskana wiedza umożliwi absolwentom udzielania profesjonalnej pomocy psychopedagogicznej dzieciom i młodzieży w zakresie korekty zaburzeń i kompensowania deficytów rozwojowych.


Adresaci: 

Studia te adresowane są przede wszystkim do nauczycieli, wychowawców, pedagogów zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej w tym diagnozy, terapii i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Wymagania:

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres kontakt@studia-online.pl