Terapia pedagogiczna i socjoterapia

Cena: 460 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 237 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Terapia pedagogiczna i socjoterapia 


Rodzaj studiów: podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Studia mają na celu zdobycie kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej do pracy w charakterze nauczyciela terapeuty, pedagoga specjalnego we wszystkich placówkach edukacyjnych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych; przygotowanie słuchaczy do prowadzenia specjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, indywidualnej i grupowej terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego w oparciu o zasady pracy socjoterapeutycznej.


Czas trwania studiów: 3 semestry (180 godzin praktyk)


Uzyskane kwalifikacje: 

Studia podyplomowe z zakresu Terapii pedagogicznej i socjoterapii mają charakter kwalifikacyjny. Absolwent uzyska kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej do pracy terapeutycznej w zakresie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży w instytucjach edukacyjnych, tym samym uzyska tytuł terapeuty pedagogicznego.

Kwalifikacje uprawniają do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w przedszkolach i szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zakresie terapii pedagogicznej.

Nazwa zawodu: Nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej, kod zawodu: 235909 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Opis kierunku:

Program studiów zapewnia zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu diagnozy psychopedagogicznej, rozpoznawania przyczyn i symptomów zaburzeń rozwojowych, projektowania indywidualnych i grupowych programów terapeutycznych z elementami socjoterapii, metod wspierania rozwoju psychospołecznego dziecka oraz budowania nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela terapeuty.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne chcących zdobyć kwalifikacje do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym przede wszystkim do: nauczycieli, pedagogów szkolnych, logopedów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek oświatowych.


Wymogi:

Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-online.pl.

Pobierz program kierunku