Terapia rodzin i par


Cena:  360 zł (czesne)

 

Dziś 12% taniej 410 PLN


ilość wpłat: 103 semestry
Ocena słuchaczy:9.0
203 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Terapia rodzin i par


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)

Cel:

Celem studiów jest zdobycie specjalistycznej oraz aktualnej wiedzy i umiejętności z zakresu terapii rodzin i par w tym m.in. procesów zachodzących w rodzinie, ich wpływie na zdrowie fizyczne oraz psychiczne jej członków.


Czas trwania studiów: 3 semestry


Opis kierunku:

Studia podyplomowe na wskazanym kierunku odpowiadają zapotrzebowaniu społecznemu na świadczenie pomocy rodzinom oraz parom znajdującym się w sytuacji kryzysów lub przejawiających dysfunkcje opiekuńcze, wychowawcze, emocjonalne, ekonomiczne i socjalizacyjne. Dostarczają one ponadto kompleksową wiedzę i profesjonalne umiejętności osobom wspierającym rodziny w systemach pieczy zastępczej.

Program realizowany w trakcie studiów umożliwia profesjonalne przygotowanie słuchaczy do organizowania i realizacji form pomocowych na różnych płaszczyznach działań m.in.: edukacyjnej, społecznej oraz rodzinnej.

Absolwenci studiów przygotowani są do prowadzenia edukacji, konsultacji, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i udzielania pomocy psychologicznej rodzicom, parom, opiekunom i wychowawcom dzieci oraz młodzieży.


Zatrudnienie:

Ukończenie studiów daje możliwość podjęcia pracy w instytucjach systemu wsparcia społecznego, penitencjarnych i oświatowych w tym m.in.:

- placówkach stacjonarnych i niestacjonarnych dla młodzieży (ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych, kuratorskich ośrodkach pracy, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach szkolnych i specjalnych ośrodkach opiekuńczych),

- placówkach pomocy społecznej.

Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiają samodzielne prowadzenie działalności terapeutycznej i profilaktycznej w ramach usług niepublicznych.


Adresaci:

Studia na wskazanym kierunku adresowane są do absolwentów studiów wyższych, w tym w szczególności do:

- nauczycieli, pedagogów, psychologów;

- pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych, koordynatorów pieczy zastępczej;

- wychowawców internatów, domów dziecka i pogotowia opiekuńczego;

- kuratorów społecznych i sądowych, pracowników resocjalizacji oraz pozostałych osób legitymujących się wykształceniem wyższym zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności w zakresie pracy terapeutycznej z rodziną i parami.