Terapia zajęciowa z arteterapią

Cena: 480 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 173 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Terapia zajęciowa z arteterapią


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel:

Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycie kwalifikacji do:

- pracy terapeutycznej w zakresie wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, przejawiających różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne, w instytucjach edukacyjnych,

- samodzielnego prowadzenia zajęć z wykorzystaniem różnych metod związanych z terapią przez sztukę.


Czas trwania: 3 semestry (w tym 60 godz. praktyk)


Uzyskane kwalifikacje:

Kierunek ten ma charakter kwalifikacyjny. Absolwent nabywa uprawnienia do organizacji i prowadzenia zajęć jako terapeuty zajęciowego z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Posiada umiejętności praktyczne w zakresie wielu form terapii, wsparcia korekcyjno-wyrównawczego. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć z arteterapii i terapii zajęciowej w placówkach resortu edukacji, instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych, placówkach pomocowych, gdzie stanowisko to jest wymagane m.in. placówki oświatowe, domy pomocy społecznej, ośrodki terapeutyczne, świetlice socjoterapeutyczne, kluby seniora, placówki resocjalizacyjne czy ośrodki interwencji kryzysowej.

Opis kierunku:

Wskazany kierunek umożliwia słuchaczom nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy terapeutycznej.

Absolwenci studiów posiadają wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i specjalistyczną z zakresu:

- metod oraz form terapii zajęciowej i arteterapii,

- planowania oraz realizowania indywidualnego i grupowego programu pracy z zastosowaniem różnorodnych, odpowiednio dobranych metod terapii zajęciowej,

- projektowania i modyfikowania zajęć w zależności od potrzeb oraz możliwości funkcjonalnych uczestników.

Absolwenci kierunku posiadają ponadto umiejętność prowadzenia zajęć terapeutycznych, rehabilitacyjnych, korekcyjno-wyrównawczych z zastosowaniem terapii zajęciowej w pracy z osobami z niepełnosprawnością umysłową, dysfunkcjami narządu ruchu, wzroku, słuchu, chorobami przewlekłymi oraz osobami niedostosowanymi społecznie.

Adresaci:

Studia te adresowane są do szerokiego kręgu odbiorców pragnących nabyć kompetencje z zakresu terapii zajęciowej i arteterapii, w tym m.in.: nauczycieli, pedagogów, terapeutów, pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia, instytucji działających na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

Zatrudnienie:

Studia podyplomowe na ww. kierunku umożliwiają podjęcie pracy w m.in.: placówkach edukacyjnych, placówkach pomocowych, dziennych domach pomocy społecznej, środowiskowych domach pomocy społecznej, klubach seniora, organizacjach pozarządowych prowadzących zajęcia z terapii zajęciowej, świetlicach socjoterapeutycznych, placówkach resocjalizacyjnych oraz ośrodkach interwencji kryzysowej.

Pobierz program kierunku