Ocena słuchaczy:9.8
600 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera (3 sem.)

   

Rodzaj studiów: studia podyplomowe

Charakter studiów: studia kwalifikacyjne

Metoda kształcenia: e-learning (online)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).

Cel: 

Celem studiów jest ukazanie specyfiki procesu kształcenia i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera.

Słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające podejmowanie skutecznych działań rewalidacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu: lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz ze spektrum autyzmu, przebywających w placówkach szkolnictwa specjalnego, ogólnodostępnego, integracyjnego oraz w środowisku rodzinnym. 

Czas trwania: 596 godzin + 300 godzin praktyk (łącznie 896 godziny) - 3 semestry 

Dostępny jest także wariant 4 sem. dla osób mniej dyspozycyjnych w tym m.in. aktywnych zawodowo, posiadających obowiązki rodzinne. Wydłużenie okresu studiowania nie ma wpływu na realizowany w toku studiów program.

Uzyskane kwalifikacje: 

Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz zespołem Aspergera - mają charakter kwalifikacyjny. Nadają uprawnienia do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w obszarze edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz nauczyciela oligofrenopedagoga. 

Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych z zakresu pedagogiki specjalnej: w obszarze edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera, a także oligofrenopedagogiki; mogą podjąć pracę zarówno w szkołach jak i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych.

Nazwa zawodu: 

Nauczyciel upośledzonych umysłowo oligofrenopedagog - kod zawodu: 235205; 

Pedagog specjalny - kod zawodu: 235919 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Adresaci:

Studia podyplomowe adresowane do absolwentów szkół wyższych, nauczycieli różnych specjalności zatrudnionych w placówkach szkolnictwa specjalnego i w szkolnictwie ogólnodostępnym, pedagogów, psychologów i oligofrenopedagogów zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej lub przygotowujących się do pracy na rzecz osób potrzebujących wsparcia i opieki ze szczególnym uwzględnieniem osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodzin.

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

Wymagania:

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres kontakt@studia-online.pl