Problemy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (tylko dla psychologów praktyków)

Cena: 460 zł (czesne)

Dziś 13% taniej - 530 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 201 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Problemy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (tylko dla psychologów praktyków)


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest zwiększenie wiedzy specjalistycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu problematyki klinicznej w środowisku psychologów pracujących z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kształcenia skoncentrowany jest na tematyce związanej z:

- problemami klinicznymi dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi;

- grupami szczególnego ryzyka zaburzeń w okresie dzieciństwa i dorastania (w tym m.in. ryzyko zaburzeń spowodowane niepełnosprawnością, przewlekłą chorobą somatyczną, niewłaściwym środowiskiem/otoczeniem);

- rodziną dziecka z problemami klinicznymi;

- środowiskiem pracy dzieci i młodzieży z problemami klinicznymi.


Studia dają szansę na zdobycie i pogłębienie specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności dotyczących efektywnej interwencji wobec dzieci i młodzieży z problemami klinicznymi oraz ich rodzin.


Absolwent studiów na kierunku Problemy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży:

- umie rozróżniać zaburzenia zachowania i emocji oraz rozpoznawać ich uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, rodzinne i społeczne;

- potrafi zaplanować skuteczne oddziaływania prewencyjne, profilaktyczne i pomocowe wobec rodziny dziecka z problemem klinicznym;

- rozpoznaje konsekwencje rozwojowe związane z doświadczaniem przez dziecko przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej;

- posiada wiedzę oraz umiejętności z zakresu właściwej diagnozy potencjału rozwojowego dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji, potrafi tworzyć adekwatne programy terapeutyczne i pomocowe obejmujące nie tylko dziecko, ale i całą jego rodzinę;

- potrafi zidentyfikować współczesne zagrożenia behawioralne oraz zorganizować skuteczną pomoc, wspierać dzieci i młodzież na nie narażone;

- potrafi określić czynniki ryzyka zaburzeń rozwoju oraz czynniki chroniące przed zachowaniami szkodliwymi;

- rozpoznaje sygnały ostrzegawcze oraz czynniki ryzyka głębszych dekompensacji psychicznych u dzieci i młodzieży;

- potrafi różnicować różne poziomy zaburzeń psychicznych występujących u dzieci i młodzieży;

- potrafi formułować skuteczne oddziaływania profilaktyczne oraz dobrać odpowiednie formy pomocy psychologicznej wobec dzieci i młodzieży: przejawiających zachowania agresywne, zachowania autodestrukcyjne, zaburzenia odżywiania, z problemem uzależnienia; skutecznie wspiera rodziny tych dzieci; zna skuteczne metody przeciwdziałania eskalacji ww. zachowań;

- rozróżnia podstawowe metody pracy terapeutycznej z rodziną dziecka z problemem klinicznym;

- posiada umiejętności umożliwiające wparcie dzieci przewlekle chorych somatycznie oraz ich rodzin w procesie leczenia oraz sytuacjach kryzysowych z nim związanych, rozumie ich sytuację;

- zna podstawy prawne regulujące kwestie rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego w Polsce;

- potrafi skutecznie wspierać rodziny zastępcze i adopcyjne w sprawowanej roli rodzicielskiej;

- posiada umiejętność w zakresie skutecznej interwencji oraz pomocy dzieciom z zaburzeniami psychicznymi, z uwzględnieniem ich najbliższego otoczenia.


Adresaci:

Studia adresowane są do psychologów praktyków zainteresowaniach pracą kliniczną z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami.

Pobierz program kierunku