Menedżer sportu

Cena: 340 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 160 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Menedżer sportu


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Studia na kierunku Menedżer sportu mają na celu przekazanie uczestnikowi wiedzy z zakresu obowiązujących w sporcie i rekreacji aktualnych przepisów prawnych, kierowania instytucjami sportowymi oraz pozyskiwania źródeł dofinansowania imprez sportowych.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kształcenia skupiony jest na przekazaniu słuchaczowi kompleksowej wiedzy potrzebnej do zarządzania organizacjami sportowymi (klubami sportowymi, klubami fitness, obiektami sportowym itp.), budowania wizerunku instytucji sportowych, organizowania komercyjnych i niekomercyjnych imprez sportowych, jak również prowadzenia negocjacji. Studia umożliwiają uczestnikowi udoskonalenie swoich umiejętności w obszarach realizacji wyznaczonych celów w powiązaniu z interpretacją danych realiów rynkowych.

Słuchacze, po ukończeniu kształcenia, uzyskują wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do wykonywania zawodu menedżera sportu poprzez:

- przekazanie nowoczesnej wiedzy na temat kompetencji zarządczych, zakresu i sposobów wykorzystywania uprawnień decyzyjnych oraz doskonalenia umiejętności organizatorskich;

- dostarczenie wiedzy o współczesnych uwarunkowaniach rozwoju kultury fizycznej i kształtowania umiejętności z zakresu kierowania jednostką organizacyjną działalności marketingowej, a także planowania i organizowania przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych;

- kształtowanie postaw innowacyjnych w procesie rozwijania działalności w wychowaniu fizycznym, sporcie i rekreacji;

- opanowanie skutecznego oddziaływania na podwładnych/podopiecznych w celu umiejętnego wykorzystywania ich potencjalnych możliwości.

Absolwenci studiów Menedżer Sportu są sprawnymi menedżerami i animatorami przedsięwzięć sportowych; sprawdzają się doskonale zarówno w sektorze prywatnym, jak i w administracji publicznej; uzyskują kwalifikacje/uprawnienia dające prawne podstawy do prowadzenia klubów, ośrodków sportowych, ośrodków sportu i rekreacji, klubów rekreacyjnych itp. Powyższe uprawnienia są wymagane w większości organizowanych konkursów na stanowiska kierownicze związane z kulturą fizyczną.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w tym w szczególności do obecnych i przyszłych menedżerów sportu (klubów i związków sportowych, obiektów sportowo-rekreacyjnych, firm przemysłu sportowego itp.); byłych i aktualnych sportowców (chcących pozostać w branży po zakończeniu kariery zawodniczej) oraz nauczycieli wychowania fizycznego.

Pobierz program kierunku