Choreoterapia (terapia tańcem i ruchem)


Cena:  410 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 440 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.8
229 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Choreoterapia (terapia tańcem i ruchem)


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Metoda kształcenia: e-learning (online)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel: 

Celem studiów jest zwiększenie kompetencji metodycznych uczestników kierunku o terapię tańcem i ruchem; zapoznanie uczestników z zasadami i metodami choreoterapii wykorzystywanymi w edukacji, procesem terapeutycznym, głównymi technikami i strategiami terapeutycznymi oraz funkcjami terapeutycznymi tańca.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności:

- na temat rozwijania aktywności ruchowej dziecka w działaniach edukacyjnych i terapeutycznych;

- umożliwiające dostosowanie formy pracy do rodzaju zajęć i potrzeb uczestników;

- z zakresu metod i technik choreoterapii wspierających ruchowy, poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka;

- umożliwiające prowadzenie zajęć z zakresu choreoterapii poza systemem oświaty (w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

Program kierunku obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.: podstaw anatomii, fizjologii i biomechaniki; historii tańca; rodzajów tańców; psychopedagogiki SPE; metod choreoterapii, nauczania tańca oraz pracy z grupą; psychologii rozwojowej i klinicznej.


Adresaci:

Studia adresowane są do przede wszystkim do instruktorów zajęć pozaszkolnych, instruktorów tańca, nauczycieli, pedagogów szkolnych, społecznych i specjalnych, terapeutów zajęciowych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz arteterapeutów pragnących zwiększyć swoje kompetencje metodyczne poprzez włączenie w warsztat swojej pracy metod i technik wykorzystujących taniec i ruch.

Pobierz program kierunku