Psychogeriatria

Cena: 410 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 153 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Psychogeriatria


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu geriatrii i gerontologii oraz zagadnień związanych z zaburzeniami psychicznymi występującymi u osób w wieku podeszłym. 


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Kierunek Psychogeriatria ma charakter interdyscyplinarny. Korzysta z doświadczeń wielu nauk, między innymi medycyny, psychologii, pedagogiki, biologii, socjologii oraz nauk społecznych pozwalających na analizę procesu starzenia się w każdym jego aspekcie; pozwala na planowanie i prowadzenie całościowych oddziaływań klinicznych wobec chorych w wieku podeszłym, ich rodzin i opiekunów.

Treści dydaktyczne kształcenia umożliwiają uczestnikom zapoznanie się z psychicznymi i biologicznymi procesami towarzyszącymi starzeniu się oraz typowymi problemami zdrowotnymi, psychologicznymi oraz społecznymi osób starszych.

Absolwent kierunku posiada:

- wiedzę z zakresu wybranych zagadnień prawnych związanych z opieką nad osobą starszą;

- wiedzę dotyczącą procesów starzenia i chorób wieku podeszłego;

- wiedzę dotyczącą różnych form pomocy psychologicznej (w tym dostępnej pomocy instytucjonalnej);

- umiejętność szybkiego diagnozowania dyskomfortu psychicznego i fizycznego seniorów;

- umiejętność zapobiegania, łagodzenia i kompensowania dysfunkcji psychicznych, społecznych i fizycznych ludzi w okresie późnej dorosłości;

- wiedzę i umiejętności z zakresu terapii i rehabilitacji psychogeriatrycznej.


Adresaci:

Uczestnikami studiów podyplomowych na ww. kierunku mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia), w tym w szczególności:

- osoby pracujące lub chcące pracować z seniorami, a także osoby sprawujące opiekę nad seniorami, w tym rodziny seniorów;

- absolwenci: psychologii, socjologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, fizjoterapii, rehabilitacji, administracji publicznej;

- pracownicy socjalni placówek opiekuńczo-leczniczych i ochrony zdrowia;

- osoby pracujące w ośrodkach i domach pomocy społecznej;

- pracownicy administracji społecznej;

- lekarze, duchowni, opiekunowie osób starszych.

Pobierz program kierunku