Żywienie człowieka z elementami gastronomii i dietetyki


Cena:  340 zł (czesne)

 

Dziś 5% taniej 360 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.8
163 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Żywienie człowieka z elementami gastronomii i dietetyki


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)

 

Cel:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności dotyczące żywienia człowieka z elementami gastronomii i dietetyki; przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w zakresie żywienia człowieka i gastronomii w szkołach ponadpodstawowych.


Czas trwania studiów: 2 semestry lub 3 semestry (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli; obejmują 90 godz. praktyk)


Opis kierunku:

Program kierunku:

- 2-semestralnego skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu podstaw żywienia człowieka, towaroznawstwa i przechowalnictwa, dietetyki, technologii gastronomicznej z elementami żywienia zbiorowego (w tym cateringu), projektowaniu i wyposażeniu zakładów gastronomicznych, obsługi konsumenta, higieny i ochrony zdrowia, marketingu żywności i usług gastronomicznych;

- 3-semestralnego poszerzony jest o metodykę nauczania przedmiotów zawodowych oraz praktyki.

Studia 3 semestralne mają charakter kwalifikacyjny. Umożliwiają nauczycielom nabycie uprawnień do prowadzenia zajęć lekcyjnych z zakresu dietetyki, żywienia człowieka i nowoczesnej gastronomii – metod produkcji, wyposażania technicznego i projektowania oraz nowoczesnych metod technologii żywności.

Ukończenie studiów 3-semestralnych na ww. kierunku daje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575 z późn. zm.). Treści kształcenia zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 z późn. zm.).


Adresaci:

Studia 2-semestralne adresowane są do osób zainteresowanych zdrowym, racjonalnym żywieniem, a także osób pracujących lub planujących zatrudnianie w obszarach żywienia człowieka, gastronomii i dietetyki; pracowników przedsiębiorstw gastronomicznych, turystycznych, hotelarskich.

Studia 3-semestralne skierowane są do nauczycieli zamierzających zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie żywienia człowieka, gastronomii i dietetyki; absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.