Ochrona danych osobowych

Cena: 360 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 224 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Ochrona danych osobowych


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prawidłowego wykonywania przez pracowników obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych w podmiotach funkcjonujących w sferze administracji publicznej i w biznesie.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Kierunek Ochrona danych osobowych ma charakter interdyscyplinarny. Treści kształcenia poza wskazaną dziedziną obejmują także zagadnienia z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego, cywilnego, Unii Europejskiej, międzynarodowego, a także prawa pracy. 

Program kierunku umożliwia studentom:

- nabycie specjalistycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji z obszaru prawnych i technicznych aspektów ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych; 

- wykształcenie zdolności uczestnictwa w procesach przetwarzania danych osobowych; 

- przygotowanie pod względem teoretycznym i praktycznym do identyfikacji wszelkich przejawów przetwarzania informacji podlegających regulacji administracyjnoprawnej ochrony danych osobowych, 

- dokonanie oceny legalności konkretnych przejawów przetwarzania danych osobowych,

- dokumentowanie procesów przetwarzania danych osobowych oraz określenie koniecznych zabezpieczeń procesów przetwarzania informacji.

Absolwent studiów dysponuje usystematyzowaną wiedzą o całościowej problematyce funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych na gruncie prawa polskiego i europejskiego, a także umiejętnościami w zakresie procesów przetwarzania danych osobowych, w tym z metodami i środkami ochrony informacji. 

Uzyskane po ukończeniu studiów kwalifikacje pozwolą na objęcie stanowisk związanych z zapewnianiem odpowiedniej polityki bezpieczeństwa danych osobowych w jednostkach sektora publicznego i prywatnego. 


Adresaci:

Studia adresowane są do:

- osób, które obecnie pełnią lub przygotowują się do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (zgodnie z wymogami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE– RODO);

- osób mających styczność z przetwarzaniem danych o charakterze osobowym, poczynając od informacji o pracownikach czy członkach organizacji a na informacjach dotyczących klientów kończąc;

- osób zajmujących się dokonywaniem oceny skutków dla ochrony danych lub zamierzających się tym zajmować (ang. Data protection impact assessment);

- prawników stosujących przepisy o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych;

- inspektorów ochrony danych osobowych (ang. Data protection oficer), pełnomocników ochrony oraz osób zamierzających pełnić owe funkcje;

- osób pełniących funkcję Compliance Officer,

- pracodawców, pracowników zatrudnionych w komórkach odpowiedzialnych za sprawy personalne; 

- osób odpowiedzialnych za audyt danych osobowych, wdrożenie systemu ochrony danych osobowych w jednostce,

 - pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych;

- administratorów bezpieczeństwa informacji czy rzeczników prasowych, w urzędach administracji rządowej i samorządowej; 

- osób prowadzących działalność gospodarczą z wykorzystaniem Internetu;

- absolwentów wyższych uczelni, w szczególności kierunków: prawo, administracja, zarządzanie, informatyka lub ekonomia;

- wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych, zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. 

Pobierz program kierunku