Prawo inwestycyjne

Cena: 410 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 211 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Prawo inwestycyjne


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy słuchaczy dotyczącej prawa inwestycyjnego, tj. z procesu inwestycyjnego, budowlanego, gospodarczego, kontraktów handlowych oraz poznanie niezbędnych podstaw teoretycznych, jak i praktycznych umiejętności ich wykorzystania w ramach analizowanych problemów; uzyskanie wiedzy z zakresu prawa gospodarczego i dziedzin pokrewnych umożliwiającej efektywniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem oraz doskonalenie umiejętności menedżerskich.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Kierunek Prawo inwestycyjne ma charakter interdyscyplinarny. Słuchacze uzyskują poszerzoną wiedzę dotyczącą prawnych i etycznych aspektów prowadzenia działalności inwestycyjnej w tym tę dotyczącą miejsca i specyfiki prawa inwestycyjnego zarówno w prawie handlowym, jak i w całym systemie prawa.

Treści kształcenia uwzględniają korelacje pomiędzy w/w dziedziną prawa a prawem cywilnym, administracyjnym i karnym umożliwiając tym samym słuchaczowi przybliżenie istoty regulacji prawa inwestycyjnego i dostrzeżenie współzależności pomiędzy obrotem gospodarczym w ujęciu prawa publicznego i prywatnego w ramach konkretnych regulacji prawnych.

Słuchacz nabywa ponadto umiejętność identyfikowania problemów prawnych w zakresie prawa inwestycyjnego i kompetencje do zastosowania prawa budowlanego, inwestycyjnego, gospodarczego, wybranych kontraktów handlowych. Potrafi uzasadnić stanowisko dotyczące dokonanego przez siebie wyboru. Studia służą także poszerzeniu wiedzy oraz podniesieniu kwalifikacji w zarządzaniu różnymi typami inwestycji, rozwijaniu kompetencji interpersonalnych i zwiększeniu skuteczności procesów decyzyjnych przebiegających w różnych postaciach otoczenia organizacyjnego, a także w zarządzaniu.

Zadaniem studiów jest wykształcenie w jego uczestnikach potrzeby ciągłego doskonalenia zawodowego, umiejętności przekwalifikowania się. Nabyta na studiach wiedza z prawa gospodarczego i dziedzin pokrewnych stwarza absolwentom szansę efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem doskonalenia umiejętności menedżerskich lub pełnienia innych funkcji pracowniczych.

Ukończenie studiów umożliwia uzyskanie wiedzy z prawa i administracji; pozwala na zrozumienie zjawisk i procesów zachodzących we współczesnych przedsiębiorstwach, a także poznanie narzędzi wykorzystywanych w badaniach środowiska prawnego rynku i służących do rozwiązywania problemów decyzyjnych. Zawarte w programie studiów przedmioty są ukierunkowane na wyposażenie beneficjenta w niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu wymienionych nauk, umiejętności ich wykorzystania w praktyce zawodowej oraz kompetencje społeczne. 


Adresaci:

Studia są przeznaczone dla osób zajmujących się szeroko rozumianą działalnością gospodarczą lub zawierających w imieniu własnym albo organu administracji, umowy inwestycyjne z przedsiębiorcami (ze szczególnym uwzględnieniem procesu projektowania i realizacji obiektów budowlanych).


Zatrudnienie:

Przewidywane możliwości zatrudnienia: grupy docelowe - kierownicze i samodzielne stanowiska pracy związane ze stosowaniem prawa inwestycyjnego (w szczególności podmioty uczestniczące w procesie inwestycyjnym), urzędy organów administracji rządowej i samorządowej, a także podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Pobierz program kierunku