Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne


Cena:  400 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 430 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.0
218 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem kierunku Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania porad żywieniowo – dietetycznych; przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli dietetyków, edukatorów żywieniowych oraz specjalistów ds. żywienia człowieka w poradniach żywieniowych, poradniach medycznych jak również w jednostkach żywienia zbiorowego.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kierunku skoncentrowany jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu fizjologii i biochemii żywienia człowieka, komponowania jadłospisów na podstawie wyników badań i wywiadu z pacjentem oraz udzielania porad dietetycznych. Ponadto słuchacz uzyska wiedzę i umiejętności w zakresie technologii gastronomicznej, żywności funkcjonalnej i dietetycznej, toksykologii żywności, a także normowania i oceny żywienia. Realizowane treści kształcenia zawierają również informacje z obszaru metod psychologicznych i socjologicznych stosowanych w poradnictwie żywieniowym i dietetycznym.

Studia na kierunku Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne umożliwią:

- uzyskanie aktualnej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu poradnictwa żywieniowego, w tym m.in. informacji na temat bilansowania diety osób w różnym wieku, w różnym stanie fizjologicznym i wykazujących różny poziom aktywności fizycznej, nutrigenomiki oraz psychodietetyki; żywienia człowieka zdrowego i chorego; oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz ich wpływu na zachowanie zdrowia człowieka; planowania żywienia w przebiegu chorób dietozależnych zarówno w żywieniu indywidualnym, jak i zbiorowym;

- zapoznanie się z zagadnieniami z zakresu technologii przygotowywania potraw i przechowywania żywności;

- uzyskanie umiejętność oceny i planowania indywidualnego i zbiorowego żywienia osób zdrowych i chorych oraz prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie żywienia;

- nabycie kompetencji społecznych nastawionych na potrzebę poszerzania wiedzy i rozumienie sensu stosowania działań profilaktycznych promujących prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczną w zapobieganiu chorobom dietozależnym, jak i rozumienia konieczności stosowania wysokich standardów etycznych i rzetelnego wypełniania obowiązków zawodowych, oraz dochowania tajemnicy zawodowej.

Absolwent studiów posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie żywienia i dietetyki; potrafi: udzielać porad zgodnie z zasadami edukacji i związanymi z nią kompetencjami społecznymi, ocenić stan zdrowia klienta/pacjenta, stan odżywienia, dokonać założeń żywieniowych i dietetycznych, zaplanować sposób żywienia lub dietę, przeprowadzić edukację żywieniową, ułożyć jadłospis/dietę, dokonać oceny skuteczności przeprowadzonej edukacji i sposobu żywienia i wdrożyć działania korygujące w procesie edukacji żywieniowej i dietoterapii.

Absolwent ww. kierunku przygotowany jest do pracy w poradniach żywieniowych i dietetycznych, zarówno dla osób zdrowych, w odmiennym stanie fizjologicznym jak również dla osób chorych; w poradniach lekarskich w ramach edukacji żywieniowej i dietoterapii schorzeń, ze szczególnym uwzględnieniem poradni diabetologicznych i metabolicznych; w zakładach żywienia zbiorowego w charakterze dietetyka; w klubach fitness w charakterze dietetyka/edukatora żywieniowego; może także zajmować stanowisko edukatora/trenera w ośrodkach zajmujących się edukacją zdrowotną.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób chcących zdobyć wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania, planowania menu z zachowaniem odpowiednich proporcji dostosowanych do potrzeb rozwojowych człowieka oraz tych, które pracują w obszarze technologii żywności i żywienia człowieka, lekarskim, pielęgniarskim oraz innych związanych z ochroną zdrowia, a także nauczycieli specjalizujących się w propedeutyce żywienia człowieka.