Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole ponadpodstawowej


Cena:  360 zł (czesne)

 

Dziś 14% taniej 420 PLN


ilość wpłat: 103 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
201 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole ponadpodstawowej


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Metoda kształcenia: e-learning (online)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel: 

Studia te umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej w powiązaniu z kierunkiem studiów i praktyką pedagogiczną. Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje pedagogiczne do pracy w zawodzie nauczyciela w szkołach ponadpodstawowych oraz placówkach oświatowych (zarówno publicznych, jak i prywatnych).


UWAGA! Istnieje możliwość zwolnienia z praktyk czynnych zawodowo nauczycieli.


Czas trwania: 330 godzin + 150 godzin praktyk (łącznie 480 godzin) - 3 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia podyplomowe z zakresu „Przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole ponadpodstawowej” mają charakter kwalifikacyjny - nadają uprawnienia pedagogiczne i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole ponadpodstawowej.

Po ukończeniu studiów podyplomowych i zdaniu egzaminu końcowego absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Adresaci:

Studia te adresowane są do absolwentów studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

- czynnie wykonujących zawód nauczyciela, a nieposiadających przygotowania pedagogicznego,

- chcących podjąć pracę w zawodzie nauczyciela,

- chcących podnieść swoje kompetencje zawodowe poprzez doskonalenie, wzbogacenie i aktualizowanie posiadanej wiedzy; poszerzenie posiadanych umiejętności zawodowych i uzyskanie kwalifikacji zwiększających szanse: pozyskania zatrudnienia lub też zmiany profilu zatrudnienia.