Prawo własności intelektualnej i prawo nowych technologii

Cena: 290 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 174 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Prawo własności intelektualnej i prawo nowych technologii


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest praktyczne i kompleksowe zaznajomienie słuchaczy z aktualną problematyką prawną rozwoju nowych technologii, w tym związanymi z tymi technologiami prawami własności intelektualnej. Uczestnicy zapoznają się na studiach z praktycznymi rozwiązaniami w zakresie prawnej ochrony nowych technologii, ich ekspansji na rynki zagraniczne, a także sposobami ich finansowania.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Prawo nowych technologii to kierunek dostosowany do potrzeb nowego, innowacyjnego sektora o charakterze interdyscyplinarnym; koncentruje się na kluczowych zagadnieniach prawnych w połączeniu z różnymi aspektami najnowocześniejszych technologii prawnych, które pozwolą zrozumieć zarówno bieżącą praktykę prawniczą, jak i przyszłość zawodów prawniczych; przygotuje słuchaczy się do wykonywania zawodu prawnika przyszłości, budując silne zrozumienie przewidywanych zmian w zawodzie prawniczym poparte wiedzą, jak najlepiej się do nich dostosować.

Kompleksowy i wszechstronny program zapewnia przygotowanie uczestników studiów do stosowania prawa nowych technologii w praktyce; umożliwia uzyskanie komplementarnej wiedzy z zakresu wielu gałęzi prawa. Treści kształcenia obejmują zagadnienia dotyczące m.in. źródeł i zasad obowiązującego prawa, ochrony technologii (know-how), handlu elektronicznego oraz ochrony konkurencji i konsumenta, mediów elektronicznych oraz prawnej ochrony informacji. Szczególny nacisk położono na praktyczne aspekty omawianych zagadnień, jak również wskazanie aktualnych kierunków rozwoju zarówno w zakresie prawnej ochrony własności intelektualnej, jak też regulacji związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw z branży technologicznej. Treści kształcenia obejmują ponadto najważniejsze wiadomości dotyczące prawnej ochrony własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych, ochrony znaków towarowych, wynalazków, oznaczeń geograficznych, skomercjalizowanych dóbr osobistych, etc.

W programie uwzględniono zarówno problematykę prawną, jak i dotyczącą zarządzania projektami począwszy od przygotowania i wspierania innowacyjnych projektów w każdej fazie ich rozwoju, (w szczególności na etapie wdrożenia, zbycia praw lub udzielenia licencji) po budowę odpowiedniej infrastruktury produkcyjnej czy rozpoczęcia sprzedaży produktów wytworzonych według nowej technologii.

W ramach studiów omawiane będą także bardziej szczegółowe zagadnienia w tym m.in.: Prawo telekomunikacyjne (Telco); Prawo komputerowe (IT); Prawo instytucji finansowych i usług płatniczych (Fin-tech); Prawo w zakresie szeroko rozumianej ochrony zdrowia (Life Science); Prawo cyberprzestępczości (Cyberlaw), problematykę rozwiązań stosowanych w sektorze publicznym (e-usług).


Adresaci:

Studia adresowane są do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii niezbędną dla jego stosowania w praktyce; radców prawnych, adwokatów, rzeczników patentowych, pracowników kancelarii prawniczych, sędziów, prawników wewnętrznych firm informatycznych i technologicznych, osób zarządzających projektami (w szczególności w sektorze mediów, IT i telekomunikacji), pracowników instytucji publicznych i samorządowych odpowiedzialnych za obszar nowych technologii, dyrektorów i menedżerów IT, osób negocjujących i zarządzających umowami IT, specjalistów z branży medialnej, reklamowej, artystycznej oraz szeroko pojętej branży technologicznej; osób prowadzących działalność gospodarczą oraz zarządzających przedsiębiorstwem, członków rad nadzorczych, pracowników samorządu gospodarczego i zawodowego.

Pobierz program kierunku