Psychologia w oświacie


Cena:  420 zł (czesne)

 

Dziś 8% taniej 460 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
158 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Psychologia w oświacie


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności psychologicznych niezbędnych do efektywnego wykonywania zawodu nauczyciela.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Realizowane w ramach programu treści kształcenia wyposażą słuchaczy w umiejętności pracy indywidualnej i grupowej w szkole, nauczycieli uwrażliwią na indywidualny potencjał rozwojowy ucznia, pedagogom natomiast pomogą w rozwiązywaniu trudności występujących w procesie edukacji i wychowania.

Program kierunku Psychologia w oświacie obejmuje teoretyczne podstawy problemów psychologicznych o charakterze wychowawczym i klinicznym na różnych etapach rozwoju, przyczyny występowania i radzenia sobie ze zjawiskiem przemocy i agresji. Ponadto uczestnik studiów uzyska: wiedzę z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, radzenia sobie ze stresem oraz jego konsekwencjami (wypaleniem zawodowym i pracoholizmem) i umiejętności w zakresie rozwiązywania trudności wychowawczych i konfliktów w relacji z uczniami i rodzicami. Kierunek ten pozwoli także na rozwój miękkich kompetencji (osobistych i społecznych) w tym sprawnego zarządzania sobą i wysokiej skuteczności interpersonalnej.


Adresaci:

Studia adresowane są do nauczycieli różnych szczebli kształcenia, pedagogów szkolnych oraz wychowawców dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.