Instruktor gimnastyki korekcyjnej

Cena: 340 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 202 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Instruktor gimnastyki korekcyjnej 


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem kierunku Instruktor gimnastyki korekcyjnej jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie działań w zakresie korekcji i profilaktyki wad postawy ciała u dzieci i młodzieży.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Celem pracy instruktora gimnastyki korekcyjnej jest dbanie o właściwą postawę ciała dzieci i młodzieży w różnych okresach ontogenezy, korygowanie stwierdzonych wad postawy ciała oraz wyrównywanie odchyleń anatomicznych.

Program kierunku skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu anatomii, fizjologii i motoryki człowieka oraz pedagogiki, psychologii i fizjoprofilaktyki.

Uczestnicy kierunku przygotowani są do wykonywania zadań zawodowych instruktora gimnastyki korekcyjnej, w tym do:

- przeprowadzania wywiadu z rodzicem/opiekunem dziecka oraz zapoznania się z dokumentacją zdrowotną w zakresie niezbędnym do zaplanowania zajęć korekcyjnych;

- oceniania i rozpoznawania dysfunkcji narządu ruchu ćwiczącego dziecka pod kątem funkcjonalnym;

- organizowania zespołów korekcyjno-kompensacyjnych z uwzględnieniem rodzajów zaburzeń i wieku ćwiczących;

- prowadzenia spotkań profilaktycznych z ćwiczącymi i ich rodzicami lub opiekunami na temat wpływu zdrowego stylu życia na organizm człowieka;

- prowadzenia ćwiczeń kształtujących nawyk prawidłowej postawy w różnych sytuacjach dnia codziennego oraz ćwiczeń statycznych i dynamicznych, wpływających korygująco na zaburzony układ mięśniowo-więzadłowy;

- dokonywania ewaluacji przebiegu procesu korekcyjno-kompensacyjnego;

- prowadzenia dokumentacji zajęć;

- organizowania stanowiska pracy, w tym przestrzegania zasad i przepisów BHP i ochrony ppoż.

Absolwent studiów na podstawie wskazań i przeciwwskazań lekarskich oraz funkcjonalnej oceny postawy ciała potrafi planować, organizować i prowadzić postępowanie korekcyjne w odniesieniu do dzieci z wadami postawy oraz wadami statycznymi kończyn dolnych; współpracuje z lekarzem, rodzicami/opiekunami dziecka oraz gronem pedagogicznym; uczy prawidłowych nawyków w utrzymywaniu sylwetki wyprostnej podczas czynności dnia codziennego celem ochrony kręgosłupa przed przeciążeniami oraz prowadzi zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz zaleca i udziela instruktażu do samodzielnego wykonywania ćwiczeń w domu.


Adresaci: 

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w tym w szczególności do osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć gimnastyki korekcyjnej, chcących nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu instruktora gimnastyki korekcyjnej.

Pobierz program kierunku