Dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych


Cena:  420 zł (czesne)

 

Dziś 8% taniej 460 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
161 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem kierunku Dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności z zakresu planowania oraz zasad żywienia w chorobach wewnętrznych, metabolicznych i nowotworowych, w tym głów­nie cu­krzy­cy i oty­ło­ści oraz za­sa­dy ży­wie­nia w tych chorobach.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kierunku skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu powstawania i charakterystyki chorób cywilizacyjnych takich jak m.in. cukrzyca, otyłość lub nowotwory. Dodatkowo słuchacz uzyska wiedzę i umiejętności z zakresu leczenia farmakologicznego oraz dietetycznego wskazanych chorób, a także planowania i zasad żywienia we wskazanych przypadkach.

Treści kształcenia poświęcone są - etio­lo­gii, kli­ni­ce i le­cze­niu far­ma­ko­lo­gicz­ne­mu oraz dietetycznemu naj­częst­szych cho­rób cy­wi­li­za­cyj­nych (cu­krzy­cy, oty­ło­ści, cho­rób prze­wo­du po­kar­mo­we­go, krą­że­nia i no­wo­two­rom zło­śli­wym), rza­dziej wy­stę­pu­ją­cym cho­ro­bom oraz omó­wie­niu szcze­gó­ło­wych za­sad ży­wie­nia w tych cho­ro­bach i prak­tycz­ne­mu omó­wie­niu przy­pad­ków kli­nicz­nych wraz z pla­no­wa­niem i prak­tycz­nym wy­ko­rzy­sta­niem pra­wi­dło­we­go ży­wie­nia.

Absolwenci studiów dzięki znajomości zasad prawidłowego żywienia potrafią wskazać zagrożenia wynikające z niewłaściwego odżywiania, weryfikować dotychczasowe poglądy oraz określać konkretne zalecenia najlepiej służące utrzymaniu zdrowia oraz diet właściwych dla poszczególnych chorób.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób pracujących lub planujących zatrudnienie jako dietetyk w poradniach żywieniowych, gastronomii, instytutach oraz ośrodkach służby zdrowia lub planujących założenie własnej działalności w obszarze dietetycznym; lekarzy, farmaceutów, fizjologów, biochemików, psychologów, pielęgniarek, rehabilitantów, kosmetologów; osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę z dietetyki, żywienia i dietoprofilaktyki bądź myślą o dywersyfikacji swojego wykształcenia