Trener Personalny (osobisty)

Cena: 360 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 190 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Trener personalny (osobisty)


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest przygotowanie kompetentnych i bogatych w wiedzę oraz umiejętności trenerów personalnych (osobistych), którzy podejmą pracę z indywidualnym klientem, z małymi grupami osób w różnym wieku i o różnej sprawności fizycznej w zakresie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Głównym zadaniem studiów na kierunku Trener personalny jest przygotowanie specjalistów do pracy w sektorach fitness i rekreacji, organizacji czasu wolnego ludzi w różnym wieku i o zróżnicowanym stanie zdrowia i sprawności fizycznej.

Program kształcenia skupiony jest na przekazaniu słuchaczowi kompleksowej wiedzy oraz umiejętności z zakresu treningu sportowego i zdrowotnego, korekcji postawy ciała, jak i odpowiedniego doboru diety oraz samodzielnego planowania treningu sportowego.

Słuchacze po ukończeniu studiów są zdolni do wykonywania zadań zawodowych trenera personalnego (osobistego), w tym m.in. do:

- nawiązania kontaktu z potencjalnym klientem, zawarcia umowy na przeprowadzenie sesji trenerskich/coachingowych, uświadomienia klientowi, czym jest coaching oraz jak będą przebiegały sesje;

- samodzielnego planowania i programowania treningu sportowego w jego wszelkich aspektach z uwzględnieniem wyznaczonych nowych bądź zmodyfikowanych celów;

- samodzielnego planowania i programowania zajęć o charakterze rekreacyjnym i ogólnousprawniającym;

- prowadzenia poprawnych pod względem metodycznym i merytorycznym zajęć ruchowych;

- informowania klienta o zaleceniach dietetycznych i ewentualnej suplementacji żywienia, charakterystycznych dla rodzaju zaproponowanej aktywności ruchowej;

- stosowania różnych technik coachingowych;

- wzbudzania u klienta motywacji i zaangażowania do realizacji wyznaczonych celów oraz wspieranie go w ich osiągnięciu;

- przestrzegania standardów etycznych;

- stałego doskonalenia swych umiejętności trenerskich, promowania i popularyzowania idei coachingu;

- funkcjonowania na wolnym rynku usług sportowych i rekreacyjnych na zasadzie samozatrudnienia.

Absolwent studiów posiada rozszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych form treningu personalnego, oceny funkcjonalnej klienta, różnorodnych form ćwiczeń z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu jak i z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała, pozwalającą na planowanie i prowadzenie treningu personalnego. Zdobyta wiedza i umiejętności poza pracą z klientem znajdą także zastosowanie w procesie rehabilitacji z pacjentami czy sportowcami.

Studia te umożliwią podjęcie pracy w zawodzie trenera personalnego. Stanowią dobry początek do dalszego specjalizowania się w tym zakresie.


Zatrudnienie:

Przykładowe miejsca pracy absolwenta w/w studiów: własna działalność gospodarcza, przedsiębiorstwa, instytucje lub organizacje zajmujące się sportem i rekreacją; hotele z infrastrukturą rekreacyjną i odnowy biologicznej; ośrodki wypoczynkowe; kluby fitness.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w tym w szczególności do osób zainteresowanych tematyką treningu personalnego, jak również przygotowujących się do uzyskania kwalifikacji trenera personalnego. Kierunek dedykowany jest również uczestnikom pragnącym podjąć zatrudnienie w klubach fitness oraz innych ośrodkach sportowych.

Pobierz program kierunku