Odnowa biologiczna z elementami Wellness i Fizjoterapii

Cena: 410 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 224 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Odnowa biologiczna z elementami Wellness i Fizjoterapii


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Studia podyplomowe na kierunku Odnowa biologiczna z elementami Wellness i Fizjoterapii mają na celu przekazanie słuchaczowi wiedzy z zakresu funkcjonowania systemów odnowy biologicznej, fizjologii wysiłku, metod fizjoterapii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanych procedur w gabinetach odnowy biologicznej.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kształcenia skoncentrowany jest na przekazaniu słuchaczowi kompleksowej wiedzy oraz umiejętności do przeprowadzania zabiegów odnowy biologicznej dla osób w różnym wieku, charakteryzującymi się indywidualnymi potrzebami. Studia przygotowują słuchaczy do podjęcia zatrudnienia w różnego rodzaju instytucjach prowadzących profilaktykę chorób i poprawy stanu zdrowia. Treści kształcenia obejmują między innymi fizjologię wysiłku sportowego, chronobiologię, system i wspomaganie odnowy biologicznej, BHP w zabiegach i gabinetach odnowy biologicznej, wybrane metody fizjoterapii, psychoterapię i techniki relaksacyjne, traumatologię, doraźną pomoc i zasady postępowania medycznego w urazach sportowych, odnowę biologiczną w życiu codziennym, sposoby oceny wydolności ustroju i odnowy biologicznej, organizację lecznictwa uzdrowiskowego, fizjoterapeutycznego i sportowego oraz doping w sporcie.


W trakcie studiów słuchacz:

- zapozna się z zagadnieniami dotyczącymi fizjologii wysiłku i wypoczynku;

- pozna proces sprzedaży usług wellness, fizjoterapii z zastosowaniem elementów odnowy biologicznej;

- dowie się, jak funkcjonuje system odnowy biologicznej;

- zdobędzie wiedzę z zakresu BHP oraz procedur w zabiegach i gabinetach odnowy biologicznej;

- opanuje wybrane metody fizjoterapii;

- dowie się, czym jest obsługa klienta/pacjenta w zakresie odnowy biologicznej oraz usług fizjoterapii, psychoterapii i technik relaksacyjnych.

Studia te pogłębiają wiedzę i uczą umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć w zakresie szeroko pojętej odnowy biologicznej w sporcie i życiu codziennym, co zwiększa możliwości starania się absolwentów o zatrudnienie w rozmaitych instytucjach życia społecznego i stowarzyszeniach zajmujących się szeroko pojętą profilaktyką chorób i umacnianiem stanu zdrowia.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w tym w szczególności do osób zainteresowanych tematyką odnowy biologicznej; osób pracujących lub chcących podjąć pracę w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia (np. szpitalach o różnym profilu, specjalistycznych przychodniach, poradniach, gabinetach rehabilitacyjnych, przychodniach wielospecjalistycznych oraz ośrodkach i sanatoriach rehabilitacyjnych), ośrodkach gimnastyki korekcyjnej oraz wychowawczo-rehabilitacyjnych, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, placówkach prowadzących działalność pro-zdrowotną (np. ogniskach TKFF, ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach masażu, „fitness klubach”), przychodniach sportowo lekarskich oraz innych.

Pobierz program kierunku