Instruktor Pływania

Cena: 340 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 193 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Instruktor pływania 


Rodzaj studiów: studia podyplomowe 


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Studia mają na celu przekazanie słuchaczowi wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu instruktora pływania. 


Czas trwania studiów: 2 semestry 


Opis kierunku:

Program kształcenia skupiony jest na przekazaniu słuchaczowi niezbędnej wiedzy potrzebnej do nauczania pływania na basenach prywatnych, klubowych lub szkolnych w ramach zajęć grupowych bądź indywidualnych. Studia umożliwiają uczestnikowi rozwinięcie swoich umiejętności z zakresu kierowania procesem szkolenia sportowego oraz prowadzenia zajęć treningowych celem zarówno ogólnego, jak i specjalistycznego usprawnienia ruchowego podopiecznych.

Uczestnicy kierunku przygotowani są do wykonywania zadań zawodowych instruktora pływania, w tym do:

- pozyskiwania zawodników sportowych, głównie ze środowisk młodzieży szkolnej, i ich adaptację do warunków szkolenia sportowego z zakresu pływania;

- dokonywania wstępnej selekcji celem wyboru zawodników o najwyższych predyspozycjach psychofizycznych do uprawiania ww. sportu;

- organizowania różnych form zajęć ogólnie i szczegółowo usprawniających;

- samodzielnego lub pod kierunkiem trenera prowadzenia zajęć treningowych;

- samodzielnego lub z udziałem trenera brania udziału w zawodach sportowych i wykonywania zadań z tym związanych;

- brania udziału w różnorodnych konsultacjach, wykładach i seminariach organizowanych przez trenerów lub szefów szkolenia sportowego;

- przygotowywania zajęć dydaktycznych;

- przygotowywania urządzeń i sprzętu sportowego do zajęć;

- przygotowywania różnych pomocy dydaktycznych do zajęć;

- współpracy z lekarzem sportowym celem zapewnienia opieki medycznej podopiecznym zawodnikom;

- współdziałania z rodzicami w sprawach wychowawczych;

- przeciwdziałania wszelkim formom niedozwolonego dopingu, szczególnie farmakologicznego.

Uczestnik zostanie zapoznany z zagadnieniami niezbędnymi do podjęcia zatrudnienia między innymi na basenach, pływalniach krytych, obozach sportowych i koloniach oraz ośrodkach sportu i rekreacji.


Adresaci: 

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w tym w szczególności do osób chcących nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu instruktora pływania.

Pobierz program kierunku